محمد اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی عمران - نقشه برداریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۴مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی عمرانپیمانیتمام وقت۴

ساعات حضور

روز/ساعت

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

شنبه

مبانی GIS گ ۲

حضودر دفتر

حضودر دفتر

 

 

 

یکشنبه

حضودر دفتر

مبانی GIS گ ۱

جلسه گروه عمران

 

 

 

دوشنبه

نقشه برداری تکمیلی

حضودر دفتر

حضودر دفتر

 

 

 

سه شنبه

مشاوره به دانشجویان کارشناسی (با وقت قبلی)

حضودر دفتر

 

 

* مبانی GIS گ ۱  و ۲

چهارشنبه

عملیات نقشه برداری

فتوگرامتری

حضودر دفتر

 

نقشه برداری