محمد اکبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی عمران - نقشه برداریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۴مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی عمرانرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

- دبیر کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

- رئیس گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

- عضو گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

- بازرس ویژه کمیته مشترک راهبردی تفکیک آپارتمان کشور

- کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری

- عضو کارگروه بررسی مطالعات پروژه های راه استان خراسان جنوبی

- عضو و دارای پروانه اشتغال پایه ۱ نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در رشته مهندسی نقشه برداری

- عضو گروه بازبینی قراردادهای نظارت و گروه بازبینی و تدوین شیوه نامه شناسنامه فنی و ملکی سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

- عضو نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی در رشته مهندسی نقشه برداری

- دبیر و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

- عضو کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

- رئیس کمیته امور اشتغال و مهندسین فاقد پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

- دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب (بیرجند- آبان ۹۷)

- دبیر اجرایی همایش ملی قنات بلده فردوس (فردوس – خرداد ۹۸)

- معاون گروه مهندسی عمران

- استاد راهنمای انجمن علمی عمران

- نقشه برداری

- GIS

- فتوگرامتری و سنجش از دور

- مقررات ملی ساختمان

 

ساعات حضور

روز/ساعت

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۴-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

۲۰-۱۸

شنبه

حضودر دفتر

نقشه برداری گ ۱

حضودر دفتر

 

مقررات ملی ساختمان

فتوگرامتری

یکشنبه

عملیات نقشه برداری

حضودر دفتر

جلسه گروه عمران

 

 

 

دوشنبه

حضودر دفتر

نقشه برداری گ ۲

حضودر دفتر

 

 

 

سه شنبه

مشاوره به دانشجویان کارشناسی (با وقت قبلی)

حضودر دفتر

 

 

 

چهارشنبه

عملیات نقشه برداری

نقشه برداری تکمیلی

حضودر دفتر