حاجی محمد محمدی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸دبیری ریاضیبیرچند
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ریاضی گرایش آنالیز ریاضیتبریز
دکترای تخصصی۱۳۸۵ریاضی گرایش نظریه معادلات و سیستم های دینامیکیسیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

1- معاون گروه ریاضی از تاریخ 1376/1/1 لغایت 1381/6/31

2- نماینده پژوهشی گروه ریاضی از تاریخ 1385/6/31 لغایت 311390/6/31

3- مدیر استعدادهای درخشان دانشگاه از تاریخ 1390/3/1 لغایت 1392/9/1

4- معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار از تاریخ 1392/3/1 وادامه......

1- پژوهشگر برتر تالیف کتاب دانشگاه بیرجند در سال 1387

2 - پژوهشگر برتر پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند در سال 1395

1- تدریس دروس مربوط به گرایش نظریه معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

2-تدریس دروس تئوری انشعاب سیستم های دینامیکی ، نظریه تکنیک ها  و تئوری پایداری سیستم های دینامیکی و مباحثی در سیستم های دینامیکی دوره دکتری

3- تدریس درس هندسه منیفلد در دوره کارشناسی ارشد

1- معاون گروه ریاضی دانشگاه بیرجند به مدت 5/5 سال

2-نماینده پژوهشی گروه ریاضی به مدت 5 سال

3- مدیر استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند به مدت 2/5 سال

4-عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه بیرجند به مدت 2 سال

5 - معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند از سال 1392 و ادامه ......

6 - تالیف کتاب آنالیز ریاضی 1

7 - تالیف کتاب آنالیز ریاضی 2

8 - تالیف کتاب مبانی نظریه معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

1- نظریه انشعاب سیستم های دینامیکی

2- نظریه تکنیک ها و پایداری سیستم های دینامیکی

3-معادلات دیفرانسیل معولی و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

4- نظریه معادلات دیفرانسیل

5- مباحثی در نظریه معادلات دیفرانسیل

سوابق پژوهشی

نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه بیرجند

عضو انجمن ریاضی ایران