مهدی ملازاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی عمران-عمرانفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۹۱مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیشهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیهیات علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

۱- مکانیک سیالات

۲- هیدرولیک 

۳- محاسبات عددی

۴- بناهای آبی

۵- استاتیک

۶- مقاومت مصالح

۱- مکانیک سیالات و هیدرولیک

۲- مکانیک جامدات

۳- تحلیل و طراحی سازه های هیدرولیکی