محمدباقر منتظرتربتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی کشاورزی- علوم دامیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دامتهران
دکتری۱۳۸۷زیست شناسی سلولی - مولکولیورسای (UVSQ)