مریم رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی برق قدرتتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی برق قدرتتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مطالعات احتمالی سیستم های قدرت

مدارهای الکتریکی

ماشین های الکتریکی

بهره برداری از سیستم های قدرت

بررسی احتمالی سیستم های قدرت

سوابق پژوهشی

ضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)