سید محمد رضوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحد تفرش )
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۵مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

مدیریت گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه بیرجند 1384-1385

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند 1385-1388

ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند 1388-1391

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند 1391 - 1393

قائم مقام دبیر اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران 1391

عضو انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران