محمدرضا رضائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی محیط زیستدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمی دانشگاهقطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی دانشگاه بیرجند

سرپرست دفتر نمایندگی دانشگاه بیرجند در تهران

مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

استاد برگزیده دانشگاه در سال 1396

تدریس در مقطغ کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

دروس: مدیریت مواد زائد جامد، آلودگی آب و خاک، میکروبیولوژی زیست محیطی، پروژه کارشناسی

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد  علوم و مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

دروس: روش تحقیق، انرژی و محیط زیست، مکانیابی و طراحی مکان دفن زباله، مدیریت مواد زائد جامد، تصفیه فاضلاب

تدریس در مقطع کدکترای  علوم و مهندسی محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

دروس: مدیریت پسماند خطرناک، پایش زیستی، زیست فناوری محیط زیست، رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ها

مهندسی محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، زیست فناوری، میکروبیولوژی