مهدی پناهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۷۷ریاضی کاربردی - آنالیز عددیشهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

مدیر امور پژوهشی دانشگاه بیرجند

ریاست دانشکده علوم

آنالیز عددی - روش های عددی در جبر خطی - .....

سوابق پژوهشی

انجمن ریاضی ایران