سهیل پارسا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵زراعت و اصلاح نباتاتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۹زراعتفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۶فیزیولوژی گیاهان زراعیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زراعتمدیر گروهرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴