صادق پاسبان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶کامپیوتربیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۹۱کامپیوترخوارزمی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی فردوسمسئول آموزش های مجازی - مسئول هسته کار آفرینی دانشکده فنیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

مسئول آموزش های الکترونیک و مجازی دانشگاه

مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی فردوس

مسئول هسته کارافرینی دانشکده فنی فردوس

سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه علمی تخصصی دانشجویار

عضو کار گروه جنبش نرم افزاری استان خراسان جنوبی

پژوهشگر و فناور برتر استان خراسان جنوبی سال ۱۳۹۶

 

برنامه نویسی

پایگاه های داده

هوش مصنوعی

پردازش تصویر

  • شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
  • پردازش تصویر و ویدئو (Image and video processing)
  • بازیابی تصویر و ویدئو (Image and video retrieval)
  • بازشناسی الگو (Pattern recognition)
  • الگوریتم‌های بهینه سازی هوش جمعی (Heuristic Optimization Algorithms)

برنامه نویسی

شبکه

پایگاه داده ها

ساختمان داده ها

مهندسی نرم افزار

هوش مصنوعی