علیرضا پورخباز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴محیط زیستتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵محیط زیستتهران
دکتری۲۰۰۷آلودگی های محیط زیستگوتینگن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۶