محسن پوررضا بیلندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی آبیاریدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۶سازه های آبیشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۹۱هیدرولوژیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم و مهندسی آب (اردیبهشت ۱۳۹۹ تا کنون)

معاون گروه علوم و مهندسی آب (تیر ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۹)

مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده کشاورزی (تیر ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۹)

مسایل خاص در هیدرولوژی

مدیریت منابع آب