محمدمهدی ربیعه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدحشره شناسی
کارشناسی۱۳۸۵گیاهپزشکیفردوسی مشهد
دکتری۱۳۹۲حشره شناسیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

رده بندی و تکامل حشرات

مرفولوژی حشرات

آفات انباری

اکولوژی

گیاهشناسی