امید ربیعی مطلق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ریاضیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی - آنالیز تابعیصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۲ریاضی کاربردی - نظریه معادلات دیفرانسیل و دستگاه های دینامیکیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی دانشگاه بیرجندهیات علمیقطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷

نماینده دانشکده در کارآفرینی و ارتباط با صنعت ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴-۱۳۹۶

رییس دانشکده علوم ریاضی و آمار ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸


 

نظریه معادلات دیفرانسیل

مدل های ریاضی در علوم و مهندسی

ریاضیات مالی