حیدر رئیسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱شیمی-شیمی کاربردیسیستان بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی- شیمی فیزیکبیرجند
دکترای تخصصی۱۳۸۱شیمی-شیمی فیزیکفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

سال ۱۳۸۱  شروع به کار  در دانشگاه بیرجند به عنوان عنوان عضو هیئت علمی پیمانی

سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰  معاونت بخش شیمی و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه

سال ۱۳۹۰  تا ۱۳۹۳  مدیر گروه شیمی 

سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳  مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم

سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶- معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند

سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ - معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند

سال   ۱۳۸۵-۱۳۹۲-۱۳۹۴-۱۳۹۶-۱۳۹۷ پژوهشگر نمونه دانشگاه

سال  ۱۳۸۴-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۷ استاد نمونه

شیمی فیزیک- کوانتوم- طیف سنجی- دینامیک مولکولی

شیمی فیزیک- کوانتوم- طیف سنجی- دینامیک مولکولی

ساعات حضور

شنبه تا پنج شنبه از ۷:۳۰ صبح تا ۲۰:۰۰