سید ناصر رئیس السادات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶زمین شناسیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰کارشناسی ارشد در زمین شناسی ( چینه شناسی و فسیل شناسی)خوارزمی (تربیت معلم)
دکتری۱۳۸۱دکتری در زمین شناسی ( چینه شناسی و فسیل شناسی)لندن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیئت علمی- استادرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

کار های اجرایی

اسفند ۹۷- تاکنون- عضو کمیته تخصصی زمین شناسی وزارت عتف

دی ۱۳۹۷- تاکنون- عضو کمیته تخصصی زمین شناسی، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

اردیبهشت ۱۳۹۷- تاکنون- عضو شوراری راهبردی لوت، سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی

مهر ۱۳۹۶- تاکنون- مدیر گروه پژوهشی علوم زمین، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه بیرجند

بهمن ۱۳۹۵-۱۳۹۷- رئیس کمیسیون علوم پایه، هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند

بهمن ۱۳۹۵-۱۳۹۷- عضو هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند

دی ۱۳۹۵- تاکنون، استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

مرداد ۱۳۹۵- مرداد ۱۳۹۶- بازرس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

دی ۱۳۹۰- دی ۱۳۹۵، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

دی ۱۳۹۰- دی ۱۳۹۶ مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم

آذر ۱۳۸۵- خرداد ۹۲، عضو شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند.

آذر ۱۳۸۵- خرداد ۹۲، مدیر پژوهشی دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

خرداد ۱۳۸۵- خرداد ۱۳۸۶،  دبیر چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

خرداد ۱۳۸۴-مهر ۱۳۸۴، همکاری با موزه تاریخ طبیعی لندن.

اسفند ۱۳۸۳-اسفند ۱۳۸۵، عضو شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی.

بهمن ۱۳۸۱- مهر ۱۳۸۲، مدیر پژوهشی دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

مهر۱۳۸۱- دی ۱۳۹۰، استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

 مهر۱۳۷۶-شهریور ۱۳۷۴، مدیر گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

خرداد - شهریور ۱۳۷۴، دبیر چهارمین سمینار کانی شناسی و بلور شناسی ایران، دانشگاه بیرجند.

ارد یبهشت - شهریور ۱۳۷۳، دبیر دومین سمپوزیم زمین شناسی شرق ایران، دانشگاه بیرجند.

۱۳۷۱-۱۳۸۱، مربی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

۱۳۷۰-حال عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

سوابق پژوهشی

انتشارات:

Sharifi, J., Raisossadat, S. N., Wang, P.-L., Mortazavi, M. and Motamedalshariati, M. Carbon and oxygen isotope records of the uppermost Aptian to Lower Cenomanian strata of the East margin of the Lut block, Eastern Iran. Ready for submitting.

معتمدالشریعتی، م.، رئیس السادات، س. ن.، وحیدی نیا، م.، موسی خانی، م. زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نهشته های پالئوسن -ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند. ارائه شده جهت چاپ.

Schlagintweit, F.,·Rashidi, K., Raisossadat, S. N., ۲۰۲۰. Broennimannia persica n. ichnogen., n. ichnosp., a new crustacean microcoprolite from the Paleocene of eastern Iran. Facies, ۶۶:۱۵, ۱۱ pages

عرفانی، م. ع.، معتمدالشریعتی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۷. سیستماتیک و چینه‌نگاری زیستی فرامینیفرهای رسوبات آلبین تا سنومانین زیرین در برش کرچ (جنوب غرب قائن). علوم زمین خوارزمی، ۴ (۲)، ۱۹۸-۱۶۹.

زارعی، ح.، رئیس السادات، س. ن.، مرتضوی مهریزی، م.، یزدی مقدم، م. ۱۳۹۸. بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین در برش قومنجان،  جنوب غرب قائن. فصلنامه زمین شناسی ایران، ۱۳ (۵)، ۱۲۰-۹۹.

Molaei M., Vaziri S. H., Raisossadat S. N., Taherpour-Khalil-Abad, M., Taheri, J. ۲۰۱۹. Late Barremian-Early Aptian Ammonites from the Tirgan Formation, Kopet-Dagh Sedimentary Basin, NE Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ۳۰ (۱), ۵۱-۵۹.

Raisossadat, S. N. ۲۰۱۸. Late Barremian Heteroceratidae Hyatt ۱۹۰۰ (ammonoidea), from the Sarcheshmeh Formation (Koppeh Dagh Basin, Northeast Iran): biostrartigraphy and paleobiogeoraphy. Geopersia, ۸ (۲), ۱۷۱-۱۹۷.

بارانی، ف.، رشیدی، ک.، رئیس السادات، س. ن. و خزاعی، م. ۱۳۹۶. جلبک‌های سبز (داسی‌کلاداسه‌آ) نهشته‌های پالئوسن منطقه غرب بیرجند (برش گرونگ). مجله رخساره های رسوبی، ۱۰ (۱)، ص. ۱-۲۲.

حسنی، ز.، مرتضوی مهریزی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۷. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگهای پالئوسن شمال بیرجند، خراسان جنوبی: کاربرد آن در تعیین ناحیه منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط آب وهوای دیرینه. مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره ۲، ص.۹۴-۶۹.

Reboulet, Sté., Szives, O., Aguirre-Urreta, B., Barragán, R., Company, M., Frau, C., Kakabadze, M.V., Klein, J., Moreno-Bedmar, J.A., Lukeneder, A., Pictet, A., Ploch, I., Raisossadat, S.N., Vašíček, Z., Baraboshkin, E.J., Mitta, V.V., ۲۰۱۸. Report on the ۶th International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the Kilian Group (Vienna, Austria, ۲۰th August ۲۰۱۷). Cretaceous Research, ۹۱, ۱۰۰-۱۱۰, doi: ۱۰.۱۰۱۶/j.cretres.۲۰۱۸.۰۵.۰۰۸.

سنماری، س.، رئیس السادات، س. ن.، معتمدالشریعتی، م. و بهروزی، م. ۱۳۹۶. زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازندآیتامیر بر مبنای نانوفسیل های آهکی واقع در برش چرلی (شمال غرب کپه داغ). مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره ۴، ص. ۱۱۸-۱۰۵.

لطیفی، ز.، فروغی، ف.، معتمدالشریعتی، م. و رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۶. زیست‎چینه­نگاری نانوفسیل­های آهکی کرتاسه پیشین خاور ایران، شمال باختر قائن (برش چینه‎شناسی نیمبلوک). فصلنامه علوم زمین، سال ۲۷، شماره ۱۰۶، ص. ۵۰-۴۱.

محمدی ه.، عباسی ن.، رئیس السادات س. ن. و هیهات، م. ۱۳۹۴. مطالعه اثر فسیل­های گرافوگلپتید نهشته­های فلیش پالئوسن–ائوسن شمال بیرجند، شرق ایران. دیرینه شناسی، ۳ (۱)، ۹۳-۷۲.

Sharifi, J., Raisossadat, S. N., Mortazavi, M. and Motamedalshariati, M. ۲۰۱۶. Albian and Cenomanian ammonites of the eastern margin of the Lut block (East Iran). Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, ۱۶ (۲۵), ۵۹۱-۶۱۳.

Motamedalshariati, M., Raisossadat, S. N., Moloudi, D., and Mortazavi, M. ۲۰۱۶. Foraminifera biozonation and morphogroups from Nimbolook section, east margin of Lut block, Iran. Arabian Journal of Geoscience, ۹, ۷۲۰ (۱-۱۱).

Raisossadat, S.N. and Noori, H., ۲۰۱۶. Lower Cretaceous gastropods from the Qayen area, Eastern Iran. Geobios, ۴۹, ۲۹۳–۳۰۱.

جلیلی، ف.، رئیس السادات، س. ن.، امیر شاهکرمی، م. و میراب شبستری، غ.ر. ۱۳۹۳زیست­چینه­نگاری نهشته های  کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود). مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال ۳۰، شماره ۵۶، ص. ۶۱-۴۷

Ste´phane Reboulet, and Ottilia Szives (reporters) and Maria B. Aguirre-Urreta, Ricardo Barragán, , Miguel Company, Vyara Idakieva, Marin Ivanov, Mikheil V. Kakabadze, Meral K. Çaglar, Celestina González-Arreola,  István Fozy, Evgenij Y. Baraboshkin, Samer Kenjo,  Alexander Lukeneder, Naser Raisossadat, Peter F. Rawson, Jose´ M. Tavera, ۲۰۱۴. Report on the ۵th International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the Kilian Group (Ankara, Turkey, ۳۱st August ۲۰۱۳). Cretaceous Research, ۵۰, ۱۲۶-۳۷.

معین الدینی، ز.، فاریابی، ع.، رئیس السادات، س. ن. و عرب، ا. ۱۳۹۲. مطالعه ساختهای زیست زادی نهشته‌های فلیش پالئوسن-ائوسن حوضه رسوبی کوه سه کنج کوه شیشتو، برش چهارتگری. نشریه علمی- پژوهشی دیرینه شناسی، ۱، ص. ۱۱۳-۱۰۳.

فریدانی، م. ، رئیس السادات، س. ن.، مجیدی فرد، م. ر. و بابازاده، س. ا. ۱۳۹۱. تأثیر نوسانهای سطح آب دریا بر گسترش آمونیتها در نهشته های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور (رشته کوه بینالود) مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال ۲۸، شماره ۴۹، ص. ۹۴-۸۱.

رئیس السادات، س. ن. ، زرین کوب، م. ح. و خطیب، م. م. ۱۳۹۱. زمین ریخت­شناسی و نحوه­ی پیدایش پلایای سهل‌آباد- خاور ایران. مجله جغرافیا و توسعه، ۲۸، ۱۳۲-۱۱۵.

ماهانی پور، ا.، رئیس السادات، س.ن. و لطفعلی کنی، ا. ۱۳۹۱. بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانو فسیل های آهکی و آمونیتها در غرب کپه داغ. مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، ۴۷، ۲، ۹۶-۸۳

Raisossadat, S.N. ۲۰۱۱. The Early Aptian (Early Cretaceous) ammonites from the Aralar Mountains, Basque-Cantabrian Basin, Northern Spain. Carnets de Géologie / Notebooks on Geology - Memoir CG۲۰۱۱/۰۲ (CG۲۰۱۱_M۰۲)

ماهانی پور، ا.، لطفعلی کنی، ا.، آدابی م. ح. و رئیس السادات س. ن. ۱۳۹۰. نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه داغ )برش تکل کوه(. فصلنامه علوم زمین، سال ۲۰ شماره ۷۹، ص. ۸۳-۹۴.

خزاعی، ا. ر. ، رئیس السادات، س. ن.  و اسدی، ش. ۱۳۸۹. دوکفه ای های رودیست (خانواده رکوئینیده) در رسوبات کرتاسه پیشین جنوب غرب قائن، شرق ایران؛ مطالعه ارتباط دیرینه زیست جغرافیایی آنها. مجله رخساره های رسوبی، سال ۳، شماره ۲، ص. ۶۷-۵۲.

رئیس السادات س. ن و محبوبی، ا. ۱۳۸۹.  بررسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ. مجله رخساره های رسوبی، سال ۳، شماره ۲، ص. ۹۸-۸۸.

Raisossadat, S.N. and Shokri, M.H. ۲۰۱۱. Biostratigraphic studies of Lower Cretaceous (Upper Barremian- Lower Aptian) Sarcheshmeh and Sanganeh Formations in Kopet Dagh, NE Iran: an integration of calcareous nannofossils and ammonites stratigraphies, Stratigraphy and Geological Correlation, ۱۹, ۲, ۱۸۸-۲۰۴.

بابازاده، س. ا.، رئیس السادات، س. ن. و احراری، ف. ۱۳۸۹. بایواستراتیگرافی و بررسی روند تکاملی اربیتولین ها در توالی سریهای رسوبی کرتاسه در حاشیه شرقی بلوک لوت،جنوب غرب قاین، مجله رخساره های رسوبی، سال ۳، شماره ۱، ص. ۱۰-۱.

رئیس السادات س. ن. ۱۳۸۸.بایوزوناسیون توالی بارمین بالایی-آلبین پایینی بر مبنای آمونیت ها در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران. مجله علوم دانشگاه تهران، جلد ۳۵، شماره ۴، ص. ۹۶-۸۷.

García-Mondéjar, J., Owen, H.G., Raisossadat, N., Millán, M.I. and Fernández-Mendiola P.A. ۲۰۰۹. The Early Aptian of Aralar (North Spain): Stratigraphy, sedimentology, ammonite biozonation and OAE۱, Cretaceous Research, ۳۰, ۴۳۴-۴۶۴.

Reboulet, S. and Klein, J., (reporters), Barragan, R. Company, M., Gonzalez-Arreola, C., Lukeneder, A., Raisossadat, N., Sandoval, J., Tavera, M., Szives, O., M., Vašíček, Z. and Vermeulen, J. ۲۰۰۹. Report on the ۳rd International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the ‘‘Kilian Group’’ (Vienna, Austria, ۱۵th April ۲۰۰۸). Cretaceous Research, ۳۰, ۴۹۶-۵۰۲

Raisosadat, S. N. ۲۰۰۶. The Family Parahoplitidae in the Sanganeh Formation of the Kopet Dagh Basin, north-eastern of Iran. Cretaceous Research, ۲۷, ۹۰۷-۹۲۲.

Ste´phane Reboulet, and Philip J. Hoedemaeker (reporters) and Maria B. Aguirre-Urreta, Peter Alsen, Franc¸ois Atrops, Evgenij Y. Baraboshkin, Miguel Company, Ge´rard Delanoy, Yves Dutour , Jaap Klein, Jean-Louis Latil, Alexander Lukeneder, Vasily Mitta , Francisco A. Mourgues, Izabela Ploch, Naser Raisossadat, Pierre Ropolo, Jose´ Sandoval, Jose´ M. Tavera, Zdenek Vasicek, Jean Vermeulen, ۲۰۰۶. Report on the ۲nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the ‘‘Kilian Group’’ (Neuchaˆtel, Switzerland, ۸ September ۲۰۰۵). Cretaceous Research, ۲۷, ۷۱۲-۷۱۵.

Raisosadat, S. N. ۲۰۰۴. The ammonite family Deshayestidae in the Kopet Dagh Basin, north-east Iran. Cretaceous Research, ۲۵, ۱۱۵-۱۳۶.

Philip. J. Hoedemaeker  and Stephane Reboulet (reporters), Maria B. Aguirre-Urreta, Peter Alsen, Mohamed Aoutem, François Atrops, Ricardo Barragan, Miguel Company, Celestina Gonzalez, Jaap Klein, Alexander Lukeneder, Izabela Ploch, Naser Raisossadat, Peter F. Rawson, Pierre Ropolo, Zdenek Vašíček, Jean Vermeulen, Max G. E. Wippich .۲۰۰۳. Report on the ۱st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the ‘Kilian Group’ (Lyon, ۱۱ July ۲۰۰۲), Cretaceous Research, ۲۴, ۸۹-۹۴.

Raisossadat, N. and Moussavi Harami, R. ۲۰۰۰. Lithostratigraphic and facies analysis of the Sarcheshmeh Formation (Lower Cretaceous) in the eastern Kopet Dagh Basin, NE Iran, Cretaceous Research, ۲۱, ۵۰۷-۵۱۶.

Raisossadat, N. ۱۹۹۹. Biostratigraphy of the Lower Cretaceous (Barremian-Albian) succession of the Kopet Dagh Basin, NE-Iran. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, ۸۳, ۱۱, ۱۸۹۵. Tulsa.

طالبیان، م. و رئیس السادات، س.ن. ۱۳۷۸ نقشه زمین شناسی دهدز، مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، سازمان زمین شناسی کشور، یک برگ

رئیس السادات، س.ن. و موسوی حرمی، ر. ۱۳۷۲. چینه شناسی و بایوزوناسیون سازند های سرچشمه و سنگانه در شرق حوضه کپه داغ- شمال شرق ایران، مجله علوم زمین، سال ۲، شماره ۷، ص. ۷۳-۵۸.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۷۱. دولومیت و دولومیتی شدن، مجله انجمن نفت ایران، شماره ۳۲، ص. ۱۶-۴.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۷۱. گزارشی از تغییرات ناگهانی زمین، مجله زمین شناسی رشد، شماره ۳۱، ص. ۲۷-۲۵.

 

ارائه مقاله:

Jaillard, E., Latil, J.-L., Raisossadat, N. (۲۰۱۸). The Albian-Cenomanian transition in Central Tunisia: insights from Jebel Mrhila. In: M. Boughdiri et al. (eds.), Paleobiodiversity and Tectono-Sedimentary Records in the Mediterranean Tethys and Related Eastern Areas, Advances in Science, Technology and Innovation, Springer.

البرز، ع.، مرتضوی مهریزی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۷. پتروگرافی و دیاژنز سنگ های سیلیسی آواری ائوسن میانی، برش کلاته نو، شمال بیرجند. چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، ۲-۳ آبان ماه ۱۳۹۷- دانشگاه زنجان.

البرز، ع.، مرتضوی مهریزی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۷. رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری نهشت های سیلیسی ائوسن میانی شمال بیرجند. چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، ۲-۳ آبان ماه ۱۳۹۷- دانشگاه زنجان.

Raisossadat, S.N., Hamdani, H., Amiribakhtiar, H. ۲۰۱۷. Ammonite biostratigraphy of Lower Aptian-Upper Albian deposits (Kazhdumi Formation) in Zagros Basin, SW Iran. Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN ۱۰۷-۸۸۸۰), Band ۱۲۰, Wien ۲۰۱۷, p. ۲۲۰, ۱۰th International Symposium on the Cretaceous Vienna, August ۲۱–۲۶, ۲۰۱۷.

Raisossadat, S.N., Motamedalshariati, M., Erfani, M. ۲۰۱۷. Foraminifera biostratigraphy of Albian- Cenomanian deposits in southwest of Qayen, East of Iran. Berichte der Geologischen Bundesanstalt (ISSN ۱۰۷-۸۸۸۰), Band ۱۲۰, Wien ۲۰۱۷, p. ۲۲۱, ۱۰th International Symposium on the Cretaceous Vienna, August ۲۱–۲۶, ۲۰۱۷.

حسنی، ز.، مرتضوی مهریزی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۶. رخساره ها و محیط رسوبگذاری نهشته های پالئوسن، شمال بیرجند. سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، ص. ۱۶۳-۱۵۸.

فولادی تالاری، ه.، مرتضوی مهریزی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۶. تعیین موقعیت تکتونیکی منشا رسوبات سیلیسی آواری ائوسن شمال بیرجند بر مبنای داده های پتروگرافی. سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، ص. ۴۱۳-۴۰۸.

رئیس السادات،  س. ن.، زارعی، ح.،  مرتضوی مهریزی ، م.، یزدی مقدم، م. ۱۳۹۵. رخساره ی اورگونین در جنوب غرب قائن. دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. ۵ اردیبهشت.  دانشگاه فرهنگیان، نیشابور، ص. ۷۳-۶۹.

عرفانی، م. ع.، معتمدالشریعتی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۵. پالئواکولوژی فرامینیفرهای نهشته های رسوبی کرتاسه درجنوب غرب قائن. دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. ۵ اردیبهشت.  دانشگاه فرهنگیان، نیشابور، ص. ۹۹-۹۵.

موسی خانی، م.، رئیس السادات، س. ن.، معتمدالشریعتی، م.، وحیدی نیا، م. ۱۳۹۴. فرامینیفرهای پالئوژن در برش علی حاجی، جنوب بیرجند. سی و چهارمین گردهمایی و دومین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ۳-۵ اسفند. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، تهران.

عرفانی، م. ع.، معتمدالشریعتی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۴. بیواستراتیگرافی نهشته های رسوبی کرتاسه (آلبین-  سنومانین) در جنوب غرب قائن بر اساس فرامینی فرا. سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ۳-۵ اسفند. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، تهران.

حمدانی، ح.، رئیس السادات، س. ن.، امیری بختیار، ح. ۱۳۹۴. چینه نگاری زیستی سازند کژدمی بر مبنای آمونیت ها در شمال غرب بهبهان، حوضه زاگرس. نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، ۲۶-۲۷ آذر ماه، دانشگاه پیام نور، تهران.

Raisossadat, S. N., Wang, P.-L., Mortazavi, M., Motamedalshariati, M. and Sharifi, J., ۲۰۱۵. Biostratigraphy and chemostratigraphy of Upper Albian- Lower Cenomanian deposits in southwest Qayen area of eastern Iran, ۲nd International Congress on Stratigraphy, STRATI ۲۰۱۵, Abstract, Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz, Band ۲۱, p.۳۱۶.

لطیفی، ز.، فروغی، ف.، معتمدالشریعتی، م.، رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۴. بیوستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی کرتاسه شرق ایران، غرب قائن. نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد، ص. ۱۸۴.

بارانی، ف.، رشیدی، ک.، رئیس السادات، س. ن.، خزاعی، م.  ۱۳۹۴. معرفی فلوراهای پالئوژن در شمال شرق بلوک لوت، برش گرونگ. نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد ص. ۲۱-۱۷.

شریفی، ج.، مرتضوی مهریزی، م.، رئیس السادات، س. ن. و معتمدالشریعتی، م. ۱۳۹۳. رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری کرتاسه پیشین در برش کرچ، جنوب غرب قائن. سی و سومین گردهمایی علوم زمین، اسفند ماه، سازمان زمین شناسی کشور، تهران.

رئیس السادات، س. ن.، اسدی، ش.، زارعی،ح.، خزاعی، ا. ح.، مرتضوی مهریزی ، م.، معتمدالشریعتی، م.، موسوی نیا، ع.، مولودی، د. و یزدی مقدم، م. ۱۳۹۳. چینه نگاری، دیرینه بوم شناسی و دیرینه زیست جغرافیای رسوبات کرتاسه در شرق بلوک لوت )ناحیه قائن(. مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۴-۳ دی ماه، ص. ۶۱۰-۶۰۰.

بارانی، ف.، رشیدی، ک. و رئیس السادات، س. ن. ۱۳۹۳. معرفی اولیه جلبکهای داسی کلاداسه پالئوژن غرب بیرجند )برش گرونگ). مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۴-۳ دی ماه،  ص. ۷۳۲- تا ۷۴۰

شریفی، ج.، رئیس السادات، س. ن.، مرتضوی مهریزی ، م. و معتمدالشریعتی، م. ۱۳۹۳. معرفی آمونیت های رسوبات آلبین – سنومانین در برش کرچ، جنوب غرب قائن. مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۴-۳ دی ماه، ص. ۷۸۵ تا ۷۹۳.

مولودی، .د.، معتمد الشریعتی، م. ،رئیس­السادات س. ن. و مرتضوی مهریزی ، م. ۱۳۹۳. پالئواکولوژی نهشته­های رسوبی کرتاسه (آلبین-سنومانین؟) در شمال­غرب قائن بر اساس فرامینیفرا. هشتمین همایش دیرینه شناسی ایران، دانشگاه زنجان.

زارعی ح.، رئیس السادات،  س. ن. ،یزدی مقدم، م. ، مرتضوی مهریزی ، م. ۱۳۹۳. پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه تحتانی دربرش قومنجان؛ جنوب غرب قائن، براساس مطالعه فرامینیفرهای بنتیک. هشتمین همایش دیرینه شناسی ایران، دانشگاه زنجان.

رئیس السادات س. ن.، محبوبی ا. و مرادی سلیمی ه. ۱۳۹۲. پالئوبیوژئوگرافی آلبین میانی-سنومانین زیرین در مرکز حوضه کپه­داغ، براساس آمونیت­ها. مجموعه مقالات زمین شناسی بنیادی. سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ۳۰-۲۷ بهمن ماه، مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق، مشهد، ص. ۱۳۱-۱۲۶.

رئیس السادات، س. ن.، موسوی نیا، ع.، محبوبی، ا. و مافی، آ.، ۱۳۹۲. ارتباط بین تغییرات سطح تراز دریا و آمونیت ها در سازند آیتامیر در شمال خاوری مشهد، حوضه کپه داغ. مجموعه مقالات زمین شناسی بنیادی. سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ۳۰-۲۷ بهمن ماه، مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق، مشهد، ص. ۱۳۶-۱۳۲.

زاهدی پور، غ.ر.، رئیس السادات، س. ن.، خزاعی، ا. ر. و بابازاده س.ا. ۱۳۹۲. چینه نگاری زیستی قاعده سازند سرچشمه بر مبنای آمونیتها در جنوب شرق شیروان، کپه داغ. مجموعه مقالات زمین شناسی بنیادی. سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ۳۰-۲۷ بهمن ماه، مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق، مشهد، ص. ۱۲۵-۱۲۱.

نوری، ح.، رئیس السادات، س. ن. و زرین کوب، م. ح. ۱۳۹۲. بررسی پتانسیل ژتوتوریسم کارست نواحی قاین. مجموعه مقالات سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، ۳۰-۲۷ بهمن ماه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ۷ ص.

Caglar, M. K., Kalkan, E., Raisossadat, S. N. and Bilici, O. ۲۰۱۳. Planktonic foraminifera and ammonite contents for the Valanginiyen-Aptian (Lower Cretaceous) of Easthern Anatolian, Olur-Erzurum, Turkey. ۳rd International Conference on the Palaeontology of South East Asia (ICPSEA۳), Malaysia. Program and Abstracts, p. ۵۶.

Raisossadat, S. N., Mousavinia, A., Khazaei A. R. and  Asadi, Sh. ۲۰۱۳. Cretaceous ammonites from East of Iran, Qayen area. ۹th Internatinal Symposium on the Cretaceous System, Abstract Book, Middel East Technical University, Ankara.

Mahanipour, A., Kani, A. and Raisossadat, S. N. ۲۰۱۳. Carbon isotope stratigraphy (Calcareous Nannofossils and Ammonites) Early aptian oceanic Anoxic Event ۱a northeast Iran. ۹th Internatinal Symposium on the Cretaceous System, Abstract Book, Middel East Technical University, Ankara.

محمدی ه.، عباسی ن.، رئیس السادات س. ن. و هیهات، م. ۱۳۹۲. اثرفسیل­های دریایی عمیق رسوبات فلیش پالئوسن–ائوسن شمال بیرجند. هفتمین همایش دیرینه شناسی ایران، دانشگاه اصفهان.

شریفی، ف. ، رئیس السادات، س. ن. و مرتضوی، م. ۱۳۹۲.  پالئواکولوژی آمونیت­های سازند آیتامیر در برش پده­ها در شرق حوضه رسوبی کپه­داغ. هفتمین همایش دیرینه شناسی ایران، دانشگاه اصفهان.

زلقی زاده، ز.،رئیس السادات، س. ن.، شکری، م. ح. و مرتضوی م. ۱۳۹۲. پالئواکولوژی فرامینیفرای ابتدای ترشیاری در منطقه فریزنوک، شمال بیرجند). هفتمین همایش دیرینه شناسی ایران، دانشگاه اصفهان.

بهروزی، م.، سنماری، س.، رئیس السادات، س. ن. و معتمدالشریعتی، م. ۱۳۹۲.  بررسی مرز سازند آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چرلی )غرب کپه داغ (هفتمین همایش دیرینه شناسی ایران، دانشگاه اصفهان.

نوری، ح.، رئیس السادات، س. ن.، جعفری، م. و زرین کوب، م. ح. ۱۳۹۱.  معرفی پدیده های ژئوتوریسم شهرستان قاین، با تاکید بر پدیده های کارستیک. اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، ۱۱-۱۰ اسفند، کرمان.

 

مرادی سلیمی ه. ، رئیس السادات س. ن. و  محبوبی ا. ۱۳۹۱. چینه نگاری زیستی سازند آیتامیر بر مبنای آمونیت ها در برش های پسکوه و سرخزو، کپه داغ مرکزی.  ششمین همایش دیرینه شناسی ایران، ۱۴۱-۱۳۶.

صمدی افخم، م.، رئیس السادات، س. ن.، غ.ر.، میراب شبستری و شکری، م. ح. ۱۳۹۱. سنگ ­چینه ­نگاری و زیست­ چینه ­­نگاری نهشته­های پالئوسن - ائوسن در برش دهن­رود (شمال غرب بیرجند).  ششمین همایش دیرینه شناسی ایران، ۱۰۵-۱۰۰.

نوری، ح.، رئیس السادت، س. ن، زرین کوب، م. ح. و بخشی ا. ۱۳۹۱. سنگ های آهکی فسیل دار به عنوان سنگ تزئینی، مطالعه موردی بر روی سنگ های آهکی فسیل دار ناحیه قاین  )نیمبلوک). چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران. چهارمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، ۴۸۰-۴۷۵، دانشگاه بیرجند.

جلیلی ف. ، رئیس السادات س. ن. ، میراب شبستری غ.ر. و امیرشاهکرمی م. ۱۳۹۰. مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری توالی سنگهای کربناته کرتاسه بالایی در برش چینه شناسی شمال بیرجند (شوشود). سی امین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران.

بحرینی ف.، داستانپور م.، وزیری م. ر. ، رئیس السادات س. ن.، عرب احمد و فولادی ف. ۱۳۹۰. مطالعه آمونیت های کرتاسه زیرین در برش بافق (شرق یزد). سی امین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران.

جلیلی ف. ، رئیس السادات س. ن. ، امیرشاهکرمی م. و میراب شبستری غ.ر. ۱۳۹۰. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری مرز کرتاسه- ترشیاری در برش چینه شناسی شوشود (شمال بیرجند). پانزدهمین انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران

بحرینی ف.، داستانپور م.، وزیری م. ر. ، رئیس السادات س. ن.، عرب احمد و فولادی ف. ۱۳۹۰. اولین گزارش از آمونیت های کرتاسه زیرین در برش بافق) شرق یزد) پانزدهمین انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران

معین الدینی، ز. ، فاریابی، ع. و رئیس السادات س. ن ۱۳۹۰. پالئوایکنولوژی واحد فوقانی فلیش های غرب گلباف در غرب چهارتگری. مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته در علوم محیطی، کرمان، ص.

مافی، آ.، رئیس السادات، س. ن.، موسوی نیا، ع.، و محبوبی، ا.  ۱۳۹۰. پالئوبیوژئوگرافی سازند آیتامیر بر اساس آمونیت‌ها ، حوضه کپه داغ در شمال مشهد (برش بابافرجی). مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته در علوم محیطی، کرمان، ص. ۱۳۴-۱۲۸.

رئیس السادات، س. ن بابازاده، س. ا. و محمدزاده ه. ۱۳۹۰. چینه شناسی و تفسیرمحیط رسوبی نهشته های ائوسن براساس فرامینی فرا در ناحیه خوسف ( غرب بیرجند). مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته در علوم محیطی، کرمان، ص. ۲۹۶.

رئیس السادات، س. ن. ، موسوی نیا، ع.، خزاعی، ا. ر. و اسدی ش. ۱۳۹۰. چینه نگاری رسوبات کرتاسه در جنوب غرب قائن (شرق ایران). مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته در علوم محیطی، کرمان، ص. ۲۲۲-۲۱۶.

فریدانی، م.، رئیس السادات، س. ن بابازاده، س. ا. و مجیدی فرد، م. ر. ۱۳۸۹. بیوزوناسیون سازند چمن بید بر اساس فونای آمونیتی در شرق حوضه کپه داغ (برش میامی). چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور مشهد، ۱۴-۱۲ آبان

شکری، آ.، شعبانیان، ر.، موسوی نیا، ع. و رئیس السادات،  س. ن. ۱۳۸۹. معرفی میکروفسیل های پرمین در برش چینه شناسی قاتانقر در جنوب بوکان. چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور مشهد، ۱۲-۱۴ آبان

رئیس السادات س. ن.، شکری م. ح. ۱۳۸۹. چینه شناسی نهشته های پالئوسن-ائوسن در منطقه بیرجند. چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه، ۲۷-۲۵ شهریور

شکری، آ.، شعبانیان، ر، موسوی نیا، ع. و رئیس السادات،  س. ن. ۱۳۸۹. میکروبیواستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش قاتانقر، جنوب بوکان (آذربایجان غربی). چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه، ۲۷-۲۵ شهریور

فریدانی، م.، مجیدی فرد، م.ر.، رئیس السادات، س. ن. و بابازاده، س. ا. ۱۳۸۸. بررسی تغیرات سطح آب دریا در سازند چمن بید با استفاده از آمونیتها. بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی کشور.

احراری، ف.، بابازاده،  س. ا. و رئیس السادات س. ن. ۱۳۸۸. بایواستراتیگرافی اربیتولین ها در ناحیه قومنجان جنوب غرب قاین (شرق ایران)، سومین همایش تخصصی  زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان،ص. ۲۴۰-۲۳۶.

رئیس السادات، س. ن.، اُوِن، ه. و گارسیا موندگار ج. ۱۳۸۸. خانواده Deshayesitidae  کلیدی برای بایوزوناسیون آمونیتی در ایالت مدیترانه، مجموعه مقالات سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ص. ۱۱۸-۱۱۳.

رئیس السادات س. ن.، شکری م. ح.، خطیب م. م. و زرین کوب م. ح. ۱۳۸۷. بررسی جایگاه چینه ای قاعده نهشته های بعد از کرتاسه در منطقه بیرجند، دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ص. ۶۹۹.

 

Mahanipour, A., Kani, A. and Raisossadat, S.N. ۲۰۰۸. Calcareous Nannofossil Biostratigraphy of Sarcheshmeh and Sanganeh Formations at Takal Kuh Section, Kopet Dagh Basin (North East Iran). ۱۲th Meeting of International Nannoplankton Association, ۷-۱۰ Sept. Lyon, France.

Raisossadat, S.N., Owen, H.G., García-Mondéjar, J. and Rawson P.F. ۲۰۰۸. The Early Aptian ammonite biozonation in Mediterranean Province. ۱st international meeting on Correlation of Cretaceous Micro- and Macrofossils, ۱۶-۱۸ April, Vienna, Austria

Raisossadat, S. N., Seyed Emami, K. and Owen, H. ۲۰۰۷. Lower Cretaceous (Aptian- Albian) paleobiogeography of the North-east (Koppeh Dagh) and Central Iran. First International Palaeobiogeography Symposium, July ۱۰-۱۳, ۲۰۰۷, Paris.

آریایی ع. ا.، معتمد الشریعتی، م.، سید امامی، ک. و رئیس السادات س. ن.۱۳۸۶. بایو استراتیگرافی و پالئوبیوژئوگرافی سازند چمن بید بر مبنای آمونیت ها در حوضه رسوبی کپه داغ. اولین همایش زمین شناسی کاربردی، ۲۶-۲۴ اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

رئیس السادات س. ن.۱۳۸۶. دیرینه جغرافیا و دیرینه زیست جغرافیا در طی بارمین پسین- آلبین پیشین بر مبنای آمونیت ها در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران. اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، ۱۹ اردیبهشت، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.

شناور، ش.، خطیب، م. م.، محجل، م.، رئیس السادات س. ن.،  ۱۳۸۵، تعیین آستانه حرکت گسلش نرمال و امتدادلغز با استفاده از حد بحرانی جابجایی در رگه های en-echelon. بیست و پنجمین سمینار سالانه سازمان زمین شناسی کشور اسفند ۱۳۸۵.

Raisossadat, S. N., Seyed-Emami, K. and Majidi-Fard, M. R., ۲۰۰۶. Ammonite palaeobiogeography of the Jurassic deposits in Koppeh Dagh Basin, north east of Iran. ۷th international Congress on the Jurassic System, ۶-۱۸ Sept., Krakow, Poland

رئیس السادات س. ن. ، زرین کوب م. ح. و خطیب م. م. ۱۳۸۵. زمین ریخت شناسی مناطق خشک: مطالعه موردی پلایای سهل‌آباد- خاور ایران، دهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران، ۶-۴ شهریور، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

شکری م. ح.، رئیس السادات س. ن. و موترلوز، ی. ۱۳۸۵. نانوفسیل های آهکی سازند های سرچشمه و سنگانه در مقطع تکل کوه در شمال غرب حوضه کپه داغ. دهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران، ۶-۴ شهریور، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

Raisossadat S. N. and Motamedalshariati, M. ۲۰۰۶.The first record of ichnofossils from north of Birjand, East of Iran. The ۲nd International Palaeontological Congress, Nanjing, China.

 رئیس السادات, س. ن. ۱۳۸۴. توزیع آمونیت ها و ارتباط آنها با تغییرات سطح تراز دریا در سازند های سرچشمه و سنگانه در حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران. بیست وچهارمین سمینار سالانه سازمان زمین شناسی کشور، ۱۰- ۸ اسفند، تهران.

Raisossadat S. N. and Skelton P. W. ۲۰۰۵. First record of rudist fauna from the Qayen area, Eastern Iran, ۷th International Cretaceous Symposium, Neuchatel, Switzerland

معتمدالشریعتی, م. و رئیس السادات, س. ن. ۱۳۸۴. ایکنوفسیل های رسوبات فلیشی شرق ایران. نهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران، ۶-۴ شهریور، دانشگاه تربیت معلم تهران.

Skelton, P. W., Raisossadat, S. N., Upadhyay R. and Bernoulli D. ۲۰۰۵. ‘Yasin-type’ rudist fauna from eastern Iran and northern Ladakh, ۷th Internatinoal Congress on Rudists, Austin, Texas, USA.

معتمدالشریعتی, م. و رئیس السادات, س. ن. ۱۳۸۳. اثرات فسیلی در رسوبات فلیش شمال بیرجند. بیست وسومین سمینار سالانه سازمان زمین شناسی کشور، ۳۰-۲۸ بهمن، تهران،

Raisossadat, S. N. ۲۰۰۴. Biozonation of the Lower Cretaceous (Barremian- Albian) succession based on ammonites at the Kopet Dagh (Koppeh Dagh Basin, NE-Iran. Six International Symposium Cephalopods-Present & Past, Fayetteville, Arkansas, USA.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۸۳: بایوزوناسیون سازند های سرچشمه و سنگانه بر مبنای آمونیت ها در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران. هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران، ۱۶-۱۴ شهریور، دانشگاه شاهرود.

Raisossadat, S. N. ۲۰۰۳. The relationship between ammonite distributions and sea-level changes in the Sarcheshmeh and Sanganeh Formations (Upper Barremian- Lower Albian) in the Kopet Dagh Basin in north east Iran. ۴۷th Annual Meeting of Palaeontological Association, Leicester, UK.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۸۲.  چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران، هفتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران، ص ۴۰۹-۴۰۱، ۶-۴ شهریور، دانشگاه اصفهان.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۸۱.  چینه شناسی و آمونیت های سازند سرچشمه در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران، بیست و یکمین سمینار سالانه سازمان زمین شناسی کشور، ۳۰-۲۸ بهمن، تهران، ص. ۱۴-۱۳.

Raisossadat, N. ۲۰۰۱. Lower Cretaceous (Upper Barremian-Lower Albian) Palaeobiogeography of the Kopet Dagh Basin In North East on Iran. North American Paleontological Convention ۲۰۰۱. p. ۱۰۷, University of California, Berkeley, USA.

Raisossadat, N. ۲۰۰۱. Lower Cretaceous (Upper Barremian-Lower Albian) Palaeobiogeography of the Kopet Dagh Basin In North East on Iran. Palaeobiogeography and Paleoecology International Conference. p.۱۱۴, Piacenza, Italy.

Raisossadat, N. ۲۰۰۰. Lower Cretaceous ammonite biostratigraphy of the Sarcheshmeh and Sanganeh Formations in the Kopet Dagh Sedimentary Basin in north-east of Iran. ۶th International Cretaceous Symposium. p.۱۰۸ Vienna, Austria.

Raisossadat, N. ۲۰۰۰. Relationship between ammonite fauna and facies in the Sarcheshmeh and Sanganeh Formations at the Kopet Dagh Basin in North east Iran. ۷th Annual Iranian Students Seminar in Europe (ISS-۲۰۰۰) in Manchester.

Raisossadat, N.  Moussavi-Harami, R. and Meysami, A., ۱۹۹۸. Litho and biostratigraphy of Sarcheshmeh and Sanganeh Formations in the eastern Kopet Dagh Basin. p. ۲۱۰, Third International Turkish Geology Symposium. Ankara, Turkey.

رئیس السادات، س.ن.و نعیمی قصابیان، ن. ۱۳۷۶. بررسی عوامل موثر در زمین ریخت شناسی حوضه کپه داغ، اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران، ص. ۱۲۴-۱۲۰.

نعیمی قصابیان، ن. و رئیس السادات، س.ن. ۱۳۷۶. عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغ، اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران، ص. ۲۸۹-۲۸۶.

رئیس السادات، س.ن.، زرین کوب، م. ح. و بارده، م. ۱۳۷۵. کانی شناسی رسوبات کفه نمکی سهل آباد، چهارمین سمینار کانی شناسی و بلور شناسی ایران، دانشگاه بیرجند. ص. ۲۷-۲۶.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۷۴. تریاس در ایران، سمینار ارائه شده در دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

رئیس السادات، س.ن. ۱۳۷۴. سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند سرچشمه در شرق حوضه کپه داغ- شمال شرق ایران، دومین سمپوزیم زمین شناسی شرق ایران، دانشگاه بیرجند. ص. ۴۳-۴۱.

Raisossadat, N. ۱۹۹۳. Karst geomorphology in the limy Formations of the Kopeh Dagh Basin. International Symposium on Water Resources in Karst With Special Emphasis on Arid And Semi arid Zones, Shiraz University, Shiraz, Iran.

رئیس السادات، س.ن و موسوی حرمی، ر. ۱۳۷۲. چینه شناسی و بایو زوناسیون سازند های سرچشمه و سنگانه در شرق حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران، اولین سمپوزیم زمین شناسی شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ص. ۲۸-۲۷.

کار های اجرایی و آموزشی:

دی ۱۳۹۷- تاکنون- عضو کمیته تخصصی زمین شناسی، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

اردیبهشت ۱۳۹۷- تاکنون- عضور شوراری راهبردی لوت، سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی

مهر ۱۳۹۶- تاکنون- مدیر گروه پژوهشی علوم زمین، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه بیرجند

بهمن ۱۳۹۵-۱۳۹۷- رئیس کمیسیون علوم پایه، هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند

بهمن ۱۳۹۵-۱۳۹۷- عضو هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند

دی ۱۳۹۵- تاکنون، استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

مرداد ۱۳۹۵- مرداد ۱۳۹۶- بازرس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

دی ۱۳۹۰- دی ۱۳۹۵، دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

دی ۱۳۹۰- دی ۱۳۹۶ مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم

آذر ۱۳۸۵- خرداد ۹۲، عضو شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند.

آذر ۱۳۸۵- خرداد ۹۲، مدیر پژوهشی دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

خرداد ۱۳۸۵- خرداد ۱۳۸۶،  دبیر چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

خرداد ۱۳۸۴-مهر ۱۳۸۴، همکاری با موزه تاریخ طبیعی لندن.

اسفند ۱۳۸۳-اسفند ۱۳۸۵، عضو شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی.

بهمن ۱۳۸۱- مهر ۱۳۸۲، مدیر پژوهشی دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

مهر۱۳۸۱- دی ۱۳۹۰، استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

 مهر۱۳۷۶-شهریور ۱۳۷۴، مدیر گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

خرداد - شهریور ۱۳۷۴، دبیر چهارمین سمینار کانی شناسی و بلور شناسی ایران، دانشگاه بیرجند.

ارد یبهشت - شهریور ۱۳۷۳، دبیر دومین سمپوزیم زمین شناسی شرق ایران، دانشگاه بیرجند.

۱۳۷۱-۱۳۸۱، مربی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

۱۳۷۰-حال عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند.

(تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، دروس ایکنوفسیل، دیرینه شناسی، چینه شناسی، چینه شناسی ایران، زمین شناسی ایران، زمین شناسی صحرایی،،زمین شناسی فیزیکی، زمین شناسی نفت، میکروفاسیس، متون علمی زمین شناسی و ژئومورفولوژی. راهنمایی ۱۰ پروژه کارشناسی در سال های ۱۳۷۳-۱۳۷۱).

اردیبهشت- اسفند ۱۳۷۰. کارشناس سازمان زمین شناسی کشور.

۱۳۶۸. همکاری با جهاد دانشگاهی تربیت معلم، نیمه وقت.

فروردین- مهر ۱۳۶۷. جهاد سازندگی خراسان، کمیته آب.

 

پایان نامه ها

- تحلیل ساختاری منطقه گرونگ - نام دانشجو شهروز شناور- دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما محمد مهدی خطیب و محمد محجل  استاد مشاور سید ناصر رئیس السادات (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- میکرواستراتیگرافی ساب بلوک قومنجان دربلوک غرب از نقشه زمین­شناسی، چهار گوش قاینات بهمن ماه ۱۳۸۸ فاطمه احراری دانشگاه پیام نور بیرجند، استاد راهنما دکتر احمد بابازاده استاد مشاور سید ناصر رئیس السادات (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- لیتواستراتی گرافی، بایواستراتی گرافی، تغییرات سطح دریا و پالئوبیوژئوگرافی سازند چمن بید در شرق حوضه کپه داغ (شمال شرق مشهد) و مقایسه آن با زون بینالود (شمال شرق نیشابور) مهرماه ۸۹ مژده فریدانی دانشگاه پیام نور بیرجند اساتید راهنما سید ناصر رئیس السادات- احمد بابازاده، استاد مشاور محمود رضا مجیدی فرد (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- بیواستراتیگرافی جامع سازندهای سرچشمه و سنگانه با تاکید بر نانوفسیل های آهک خرداد ماه ۱۳۸۹اعظم ماهانی پو دانشگاه شهید بهشتیاساتید راهنما انوشیروان کنی-- سید ناصر رئیس السادات، استاد مشاور محمد حسین آدابی (رساله دکتری)

- بایواستراتیگرافی توالی پرمین در برش چینه‌شناسی قاتانقر در شمال سقز اسفند ماه ۱۳۸۹ آرمان شکری دانشگاه پیام نور بیرجند،اساتید راهنما رحیم شعبانی- عبدالمجید موسوی نیا، استاد مشاور سید ناصر رئیس السادات (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- لیتواستراتیگرافی وبایو استراتیگرافی رسوبات کرتاسه با تاکید بر ماکرو فسیل ها  ( نرمتنان ) در غرب قائن آذر ۱۳۹۰ شهرام اسدی دانشگاه پیام نور بیرجند، استاد راهنما سید ناصر رئیس السادات اساتید مشاور عبدالمجید موسوی نیا و احمد رضا خزاعی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- بررسی سیستماتیک و پالئواکولوژی آمونیتهای کرتاسه میانی در ناحیه بافق یزد- بهمن ۱۳۹۰- فاطمه بحرینی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی کرمان- اساتید راهنما دکتر محمد داستان پور دکتر محمد رضا وزیری- استاد مشاور سید ناصر رئیس السادات (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی_قاعده ائوسن در برش چینه شناسی شوشود (شمال بیرجند)- تیرماه ۱۳۹۱- فرح جلیلی- دانشگاه پیام نور بیرجند اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات و دکتر مهناز امیر شاهکرمی - استاد مشاور دکتر غلامرضا میراب شبستری (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- مطالعه زیست چینه نگاری و ریز رخساره های توالی رسوبی پالئوسن - ائوسن در شمال خوسف (برش دهن رود)، شرق ایران- شهریور ۱۳۹۱- مجید صمدی افخم- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - اساتید مشاور دکتر غلامرضا میراب شبستری و مهندس حسن شکری (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- بایواستراتیگرافی و بررسی تغییرات سطح تراز آب دریا در سازند آیتامیر برمبنای آمونیت ها، در مرکز حوضه کپه داغ- مهرماه ۱۳۹۱- هیمن مرادی سلیمی- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - استاد مشاور دکتر اسد ا... محبوبی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- ارتباط بین آمونیت ها و تغییرات سطح تراز آب دریا و رخساره در سازند ایتامیر در شرق حوضه کپه داغ - بهمن ۱۳۹۱- آریوبرزن مافی- دانشگاه پیام نور بیرجند- اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات – دکتر عبدالمجید موسوی نیا، استاد مشاور دکتر اسد ا... محبوبی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- تطابق نهشته­های ابتدای ترشیاری بر اساس فرامینیفرا در شمال و جنوب بیرجند، شرق ایران-شهریور ۱۳۹۲- زینب زلقی زاده- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - اساتید مشاور دکتر مریم مرتضوی و مهندس حسن شکری (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- اثرشناسی رسوبات فلیش پالئوسن-ائوسن در  شمال بیرجند- شهریور ۱۳۹۲- هادی محمدی- دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات – دکتر نصرا... عباسی، استاد مشاور دکتر محمود رضا هیهات (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- آمونیت های سازند ایتامیر در برش پده ها، در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران- شهریور ۱۳۹۲- فریده  شریفی- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - استاد مشاور دکتر مریم مرتضوی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- نانوفسیل های آهکی واحد شیلی سازند آیتامیر در شمال غرب کپه داغ (برش چرلی)- مهرماه ۱۳۹۲- محسن بهروزی- دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات – دکتر سعیده سنماری، استاد مشاور دکتر مریم معتمدالشریعتی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه نگاری سکانسی و ریز رخساره ها در نهشته های کرتاسه ی تحتانی جنوب غرب قائن، برش قومنجان- شهریور ۱۳۹۲- حوریه زارعی- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - اساتید مشاور دکتر مریم مرتضوی- مهندس محسن یزدی مقدم (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه­نگاری نهشته­های کرتاسه با تاکید بر فرامینیفرا در برش­های نیمبلوک (شمال غرب قائن) و قومنجان (جنوب غرب قائن)- داود مولودی- دانشگاه بیرجند اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات –دکتر مریم معتمدالشریعتی، استاد مشاور دکتر مریم مرتضوی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه نگاری زیستی قاعده سازند سرچشمه در برش استاد با تاکید بر آمونیت ها و پلسی پودا(ناحیه جنوب شرق شیروان)- غلامرضا زاهدی پور دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات و دکتر احمد رضا خزاعی- استاد مشاور دکتر احمد بابازاده (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه نگاری و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه در برش های نیمبلوک و کرچ (غرب قائن) بر مبنای فون آمونیتی- جواد شریفی- دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات- دکتر مریم مرتضوی- اساتید مشاور دکتر مریم معتمدالشریعتی - دکتر- Pei-Ling Wang(پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه­شناسی و میکروفاسیس نهشته­های منتسب به پالئوسن با تأکید بر جلبک­ها در برش گرونگ، غرب بیرجند- فرزانه بارانی- دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند-  اساتید راهنما دکتر کوروش رشیدی و دکتر سید ناصر رئیس السادات- استاد مشاور- دکتر مرضیه خزاعی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- بایوستراتیگرافی نانوفسیل های آهکی نهشته های کرتاسه در شرق ایران، غرب قائن ( برش های نیمبلوک و قومنجان)- زهرا لطیفی- دانشگاه بیرجند اساتید راهنما  دکترمریم معتمدالشریعتی و دکتر فریبا فروغی- استاد مشاور- دکتر سید ناصر رئیس السادات (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- آمونیت های سازند کژدمی در حوضه زاگرس،شمال غرب بهبهان- حیات حمدانی- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - استاد مشاور- دکتر حسن امیری بختیار (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه نگاری و پالئواکولوژی رسوبات پالئوژن در برش علی حاجی، جنوب بیرجند (شرق ایران) بر مبنای فرامینیفرا- معصومه موسی خانی- دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات و دکترمریم معتمدالشریعتی- استاد مشاور- دکتر محمد وحیدی نیا (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه نگاری و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه در برش کرچ (غرب قائن) بر مبنای فرامینی فرا- محمد علی عرفانی- دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات و دکترمریم معتمدالشریعتی (پایان نامه کارشناسی ارشد).

چینه نگاری و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه پایینی در جنوب غرب گناباد بر مبنای اکینوئیدا (برش مهاباد)، یوسف صالح آبادی- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات - استاد مشاور- دکتر کامیابی شادان (پایان نامه کارشناسی ارشد).

- زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی فرامینیفرهای سازند سروک در شمال شرقی شیراز، برش داریان، سمیرا افراسیابیان، دانشگاه بیرجند- اساتید راهنما دکترمریم معتمدالشریعتی و دکتر سید ناصر رئیس السادات، استاد مشاور- دکتر مسیح افقه(پایان نامه کارشناسی ارشد).

- چینه نگاری و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه برمبنای شکم پایان در محدوده قائن – گناباد- راضیه ناظمی دشت ارژنه- دانشگاه بیرجند- استاد راهنما دکتر سید ناصر رئیس السادات، استاد مشاور- دکترمریم معتمدالشریعتی (پایان نامه کارشناسی ارشد).