یوسف رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی آبعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی آب- سازه های آبیشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی آب- سازه های آبیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجندرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر مسئول نشریه Water Harvesting Research

دبیر اجرایی همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران