عمران راستی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹جغرافیاا و برنامه ریزی روستاییپیام نور
کارشناسی ارشد۱۳۸۵جغرافیای سیاسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۰جغرافیای سیاسیتهران

ساعات حضور

ساعات مشاوره با تعیین وقب قبلی و هماهنگی

سه شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲

چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۲