عبدالرضا رضائی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵شیمیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷شیمی معدنیدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۲شیمی معدنیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

معاون اداری و مالی دانشکده علوم ۱۳۸۸-۱۳۸۵

مسئول پژوهشی دانشکده علوم ۱۳۹۶-۱۳۹۳

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه ۱۳۹۷ تاکنون

Ø Selected for Iran Science Elites Federation (۲۰۱۶) 

Ø Distinguish researcher of University of Birjand (۲۰۱۶) 

Ø Selected for Iran Science Elites Federation (۲۰۱۵) 

Ø Distinguish researcher of South Khorasan Province (۲۰۱۲)

Ø Distinguish researcher of University of Birjand (۲۰۱۲) 

Ø Distinguish researcher of University of Birjand (۲۰۱۰)

Ø PhD (Honors, ۲۰۰۴)  

Ø Selected for the final stage of the first Student Scientific Olympiad (۱۹۹۶) http://olympiad.sanjesh.org/Fa/ResultDetail.aspx?CID=۵&BID=۵

-Inorganic Chemistry

-Organometallic Chemistry

-Catalysis

-Inorganic Biochemistry