عبدالرضا رضائی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵شیمیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷شیمی معدنیدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۲شیمی معدنیدانشگاه شیراز