مسلم رستم پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداریدانشگاه زابل
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی منابع طبیعی-مرتعداریدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی منابع طبیعی-مرتعداریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت ۲

سوابق اجرایی

مشاور فرهنگی انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه بیرجند از سال 1394

دبیر جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان واحد بیرجند از سال 1395

مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از سال 1398

 

کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری سال 1385

کسب رتبه اول در آزمون دکتری تخصصی در رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری سال 1388

اکولوژی گیاه، خاک و بذر

تنوع زیستی

تحلیل­های آماری چند متغیره در جامعه شناسی گیاهی

جعفری، محمد و رستم­ پور، مسلم. 1398. روابط خاک و گیاه: اکولوژی، آمار و آنالیز (جلد اول). انتشارات دانشگاه تهران. 468 صفحه.

جعفری، محمد و رستم ­پور، مسلم. 1398. روابط خاک و گیاه: تنش های محیطی، بذر و نهال (جلد دوم). انتشارات دانشگاه تهران. 352 صفحه.

جعفری، محمد، رستم­پور، مسلم، طویلی، علی، زارع چاهوکی، محمد علی و جلیل فرزادمهر، 1387. آنالیز گرادیان مستقیم گونه­های گیاهی و عوامل محیطی در گروه­های اکولوژیک مراتع زیرکوه قاین، مجله مرتع، 2(4): 343-329.

جعفری، محمد، طویلی، علی، رستم­پور، مسلم، زارع چاهوکی، محمد علی و جلیل فرزادمهر، 1388. بررسی عوامل محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیرکوه شهرستان قاین، نشریه مرتع و آبخیزداری، 62(2):213-197.

رستم­پور، مسلم، جعفری، محمد، فرزادمهر، جلیل، طویلی، علی و محمد علی زارع چاهوکی، 1388. بررسی روابط تنوع گیاهی و عوامل محیطی در جوامع گیاهی اکوسیستم­های خشک (مطالعه موردی: منطقه زیرکوه قاین)، مجله پژوهشهای آبخیزداری،22(2): 57-47.

فهیمی­پور، الهه، طویلی، علی، زارع چاهوکی، محمد علی و مسلم رستم­پور، 1390. تعیین تنوع گونه ای گیاهان مرتعی در مراتع روستای فشندک طالقان. نشریه مرتع و آبخیزداری، 64(4): 461-453.

رستم پور، مسلم، محمد جعفری، علی طویلی، حسین آذرنیوند و سید وحید اسلامی، 1394. بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی). مجله مرتعداری، 2(1):1-21.

محمودی مقدم، گلناز، محمد ساغری، مسلم رستم ‏پور و بهاره چکشی. 1394. تأثیر احداث سامانه هلالی آبگیر بر تولید گیاهان مرتعی و برخی خصوصیات خاک در مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع استپی شهرستان سربیشه). نشریه علمی پژوهشی مرتع . 9(1):66-75.

ساغری محمد، حسن شاهرخی ، مسلم رستم پور  و مسعود عشقی زاده. 1395. بررسی عوامل توپوگرافی موثر بر خصوصیات رشد و استقرار درختچه سماق در مراتع حوزه آبخیز شرق کشور (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کاخک در شهرستان گناباد). مجله حفاظت زیست بوم گیاهان. ۴ (۹) :۱۳۳-۱۵۰.

رستم پور، مسلم، محمد جعفری، علی طویلی، حسین آذرنیوند و سید وحید اسلامی، 1396. مطالعه ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیه دق پترگان خراسان جنوبی). نشریه مهندسی اکوسیستم های بیابان، 6(16):11-24.

رحیمی نژاد، فاطمه، محمد ساغری، مسلم رستم ‏پور و حامد فروغی فر. 1396. مقایسه برخی خصوصیات خاک زیر اشکوب گیاه بومی Salsola yazdiana Assadi با گیاه غیربومی Atriplex lentiformis Breweri  در مراتع نیمه بیابانی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان طبس). تحقیقات مرتع و بیابان ایران 24(1):89-97.

رستم پور، مسلم، محمد جعفری، علی طویلی، حسین آذرنیوند و سید وحید اسلامی، 1396. الگوهای غنا و تنوع گونه­ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 6(11): 217-231.

ساغری، محمد، مسلم رستم­پور، فائزه فرخی و حامد فروغی­فر، 1397. اثر ترکیب خاک بستر کشت بر ویژگی‌های رویشی نونهال درختچه قره‌داغ (Nitraria schoberi L.) در نهالستان. فصل نامه پژوهش و توسعه جنگل 4(2): 131-143.

آریانفر، مظفر، داوود اکبری نودهی، خدایار همتی و مسلم رستم پور. 1397. اثر ارتفاع و جهت بر بازده اسانس و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گونه­های دارویی Boiss Artemisia aucheri و sieberi Besser Artemisia در مراتع خراسان جنوبی. نشریه علمی پژوهشی مرتع 12(3): 281-294.

ساغری، محمد، مسلم رستم ‏پور، گلناز محمودی مقدم و بهاره چکشی. 1398. اثر احداث هلالی­های آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در اکوسیستم­های مرتعی مناطق خشک شرق کشور (مطالعه موردی: مراتع سربیشه-استان خراسان جنوبی). نشریه مهندسی اکوسیستم های بیابان 8(23): 35-48.

ساغری، محمد، مسلم رستم پور، مژگان روستا، یاسین هلال بیگی . 1399. تاثیر جنگلکاری با دو گونه درختچه ای سماق و بادام کوهی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک (مطالعه موردی منطقه کاخک گناباد- خراسان رضوی). فصل نامه پژوهش و توسعه جنگل 6(3):

Tavili A., M. Rostampour, M.A. Zare Chahouki & J. Farzadmehr, 2009. CCA application for vegetation-environment relationships in arid environments (Southhern Khorasan rangelands). Desert Journal ,14 (1):101-111.

Zare S., M. Jafari, A. Tavili, H. Abbasi & M. Rostampour, 2011. Relationship Between Environmental Factors and Plant Distribution in Arid and Semiarid Area (Case Study: Shahriyar Rangelands, Iran). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 10 (1): 97-105

کشت و تکثیر گیاهان مرتعی

مرتعداری

آمار کاربردی

آمار و احتمالات

کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی

شناسایی گیاهان مرتعی

درخت شناسی عمومی

شناسائی گیاهان مرتعی (2 )

جامعه شناسی روستایی و عشایری

سیاست و قوانین منابع طبیعی

رابطه دام و مرتع

اندازه گیری و آنالیز مراتع

اصلاح و توسعه مراتع

بهره برداری از محصولات فرعی مرتع

شناخت منابع طبیعی

بوم شناسی عمومی

اکولوژی

اکولوژی مرتع

اکولوژی عملی

مدل های کارکردی مرتع

مهندسی اکوسیستم های مرتعی

تهیه و تدوین طرح های مرتعداری

آمار پشرفته و چندمتغیره

سوابق پژوهشی

عضو انجمن مرتع­داری ایران

عضو انجمن علوم و تکنولوژی بذر ایران