محمد سعادتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳گیاهپزشکیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۶حشره شناسی کشاورزیتبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۱سم شناسی و فیزیولوژیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه گیاهپزشکیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

۱- مسوول راه اندازی آزمایشگاه سم شناسی و فیزیولوژی حشرات- ۱۳۹۲

۲- مسوول شاخه خراسان انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۹۳- ۱۳۹۶

۳- کارشناس ارشد حفظ نباتات- جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی- ۱۳۸۷

 

 

 

۱- رتبه ۴۹۴ در کنکور سراسرس سال ۱۳۷۹- رشته علوم تجربی

۲- رتبه یک- آزمون دکتری حشره شناسی با گرایش سم شناسی و فیزیولوژی حشرات- سال ۱۳۸۷- دانشگاه تبریز

۳- عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز از سال ۱۳۸۴- ۱۳۹۱

۴- گذراندن فرصت مطالعاتی در موسسه تحقیقاتی گیاهان زراعی در ژاپن- ۱۳۹۰-

۱- سم شناسی آفت کشها

۲-فیزیولوژی حشرات

۳- بیوشیمی

۴- حشره شناسی و آفات

۵- جانورشناسی عمومی وتخصص

۶- مدیریت تلفیقی آفات

۱- عضو هیات تحریریه مجله مهندسی آنزیم

۲- عضو هیات تحریریه  مجله بیوانفورماتیک و پروتئومیکس

۳- عضو هیات تحریریه مجله بیماری های متابولیکی

سم شناسی

جانور شناسی

حشره شناسی

بیوشیمی

سوابق پژوهشی

۱- عضو انجمن حشره شناسی ایران