علی صفوی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مکانیک جامداتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مکانیک-تبدیل انرژیشهید باهنر کرمان
دکترای تخصصی۱۳۸۷مکانیک تبدیل انرژیشهید باهنر کرمان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندرسمی قطعیتمام وقت۱۴