برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تولید حبوبات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان تولید گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مهارت آموزی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان زراعت در شرایط تنشهای محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان تولید غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان تولید غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان مبانی تولید گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: گروه ۴
عنوان مبانی تولید گیاهان زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: گلخانه
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: گلخانه
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، حل تمرین(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۴، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): جمعه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: گلخانه
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: گلخانه
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی-گروه۲
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۵
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان گیاهان داروئی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان عملیات زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱، درس(ع): جمعه ۱۴:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۴
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۲
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: عملیات کشاورزی گروه۱
عنوان عملیات زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: سالن طبقه دوم
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ز مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: سالن طبقه دوم، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: سالن طبقه دوم
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰، درس(ع): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ف، درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۷:۰۰
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل و گواهی بذر
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت در شرایط تنشهای محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات زراعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول زراعت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت غلات
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دیمکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان زراعت گیاهان علوفه ای
مقطع تحصیلی کارشناسی