سید رضا سرافرازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴عمران-عمرانفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶عمران- سازهفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۹عمران- سازهفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند، 1379-1380 و 1384-1383

معاون آموزشی دانشکده مهندسی، دبیر کمیته منتخب دانشکده مهندسی و دبیر کمیسیون تخصصی مهندسی هیات ممیزه دانشگاه بیرجند، 1393-1390

عضو هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند، 1395 تاکنون

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، تاکنون-1394

 

طراحی سازه های فولادی

تحلیل اجزای محدود

طراحی سازه های صنعتی

اجزای محدود غیرخطی

دینامیک سازه های

طراحی لرزه ای سازه ها

عضو هیات علمی استادیار دانشگاه بیرجند، تاکنون-1389

عضو هیات علمی مربی دانشگاه بیرجند، 1389-1377

دبیر گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، 1394-1393

رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، تاکنون-1394

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، تاکنون-1380

عضو کمیسیون آموزش، پژوهش، انتشارات و آزمون شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 1396- تاکنون
 

طراحی سازه های فولادی

تحلیل اجزای محدود

طراحی سازه های صنعتی

اجزای محدود غیرخطی

دینامیک سازه های

طراحی لرزه ای سازه ها