رضا سرحدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵فیزیکبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۷فیزیک - حالت جامدفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳فیزیک - حالت جامدبیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم - گروه فیزیکاستادیارپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند (۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۹)

رابط مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه بیرجند با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۹)

رابط مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه بیرجند با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۹)

نماینده خرید دانشگاه بیرجند در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت (۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۹)

عضو حقیقی کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۷-ادامه دارد)

نماینده پژوهشی گروه فیزیک در شورای پژوهشی دانشکده علوم (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

نماینده اعضای هیات علمی دانشکده در هسته کارآفرینی دانشکده علوم (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)

مسئول آزمایشگاه های تحقیقاتی مغناطیس و نانوفیزیک دانشگاه بیرجند (لینک)

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی فیزیک دانشگاه بیرجند (ورودی های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱)

مشاور علمی انجمن علمی نانو دانشگاه بیرجند (۱۴۰۱-ادامه دارد)

 

رتبه اول آزمون ورودی دکتری رشته فیزیک دانشگاه بیرجند، سال ۱۳۸۷

فیزیک حالت جامد، فیزیک حالت جامد پیشرفته

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد، آزمایشگاه پیشرفته فیزیک حالت جامد

مواد مغناطیسی، خواص مغناطیسی مواد، خواص مغناطیسی جامدات

مباحث ویژه در فیزیک

نظریه تابعی چگالی و کاربردهای آن

راه اندازی آزمایشگاه فیزیک حالت جامد دانشگاه بیرجند

راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته فیزیک حالت جامد دانشگاه بیرجند

سوابق پژوهشی

- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار وستا VESTA (شبیه سازی آنالیزهای ساختاری و الکترونی)، آذرماه ۱۴۰۰

- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM)، فروردین ماه ۱۴۰۰

- کارگاه معرفی و آموزش مقدماتی مهمترین نرم افزارهای شبیه سازی در زمینه آموزش فیزیک (فت، کروکودیل فیزیک، اینترکتیو فیزیک، ادیسون)، آذرماه ۱۴۰۱

- عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، دانشگاه محقق اردبیلی (لینک)

- عضو کمیته علمی بیست و نهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران (لینک)

- عضو کمیته علمی بیست و هفتمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران (لینک)

- داور مجله علمی پژوهشی بلورشناسی و کانی شناسی ایران (لینک)

- داور مجله علمی پژوهشی هیدروژن و پیل سوختی ایران (لینک)

- داور مجله Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures (اینجا)

- داور مجله International Journal of Materials Research (لینک)

- داور مجله Nano-Structures & Nano-Objects (لینک)

- داور مجله Journal of Nanostructures (لینک)

- داور مجله Journal of Nanostructure in Chemistry (لینک)

  • عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران (لینک)
  • عضو انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران (لینک)
  • عضو انجمن نانوفناوری ایران (لینک)
  • عضو انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران (لینک)
  • عضو انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران (لینک)