محمد حسن سیاری زهان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹علوم و مهندسی خاکدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴علوم و مهندسی خاک گرایش شیمی آلودگی خاکدانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتری۲۰۰۸علوم و مهندسی خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهدانشگاه گوتینگن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجنددانشیار گروه علوم و مهندسی خاک و رئیس دانشکدهرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات

- مدیر آموزش های آزاد و دانشجویان خارجی دانشگاه

- معاون آموزشی دانشکده کشاورزی

- رئیس دانشکده کشاورزی از سال 93 تا کنون 

- دو بار استاد نمونه در دانشگاه

- پژوهشگر نمونه در دانشگاه

- تغذیه گیاه

- حاصلخیزی خاک و کودها

- شیمی خاک

- رابطه آب و خاک و گیاه

- کودهای زیستی

- مشاورعلمی انجمن دانشجویان علوم و مهندسی خاک

- برگزاری روز جهانی خاک

- شرکت در جلسات هم اندیشی

- دروس ذکر شده بالا

سوابق پژوهشی

-

- کارگاه تهیه کمپوست و ورمی کمپوست سال 96

- در همایش های که در دانشکده از سال 89 تا کنون برگزار شده همکاری داشته ام

- عضو انجمن علوم خاک ایران (ملی و بین المللی)