علی ثقه الاسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش عمومیدانشگاه تربیت معلم (خوارزمی فعلی)
دکترای تخصصی۱۳۹۱تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی از سال 1392 تا 1394

ریاست دانشکده علوم ورزشی از سال 1392 تا 1397

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه از سال 1396 ادامه دارد

رشد و تکامل حرکتی

یادگیری حرکتی 

روان شناسی تمرین و فعالیت بدنی

جامعه شناسی ورزش 

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

فیزیولوژی ورزش کودکان و نوجوانان

بسکتبال 

آمادگی جسمانی

 شنا

مدیر مسئول نشریه علمی-پژوهشی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

رشد و یادگیری 

روان شناسی ورزش

ورزش و سلامت روان

ورزش سالمندان

سواد حرکتی