شیرزاد خزایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱تاریخدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴تاریخ (ایران اسلامی)دانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۲تاریخ (ایران اسلامی)دانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستادیار گروه تاریخآزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

دبیر همایش تاریخ نگاری از صفویه تا پایان قاجاریه

مبانی علم تاریخ

تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه

تاریخ ایران در دوره صفویه

تاریخ ایران در دوره افشاریه و زندیه

تاریخ شبه قاره هند

سوابق پژوهشی

داور مجلات علمی پژوهشی:

نشریه پژوهش های تاریخ ایران و اسلام