سید مهدی اصغری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیحقوق عمومیدانشگاه سوربون
کارشناسی ارشدحقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللیدانشگاه پانتئون ـ سوربون
کارشناسیحقوقدانشگاه علوم قضائی وابسته به وزارت دادگستری