الهام یوسفی روبیات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی فضای سبزتهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۰برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستتهران
دکتری۱۳۹۵برنامه ریزی محیط زیستتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 • مسئول استعداد درخشان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به مدت چهار سال.
 • مدیر گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند از اردیبهشت 1399 تا مهر 1401 .
 • معاون گروه اموزشی از تاریخ  7/1402 و ادامه دارد.

استاد مشاور انجمن علمی و کانون محیط زیست دانشگاه بیرجند 1399- 1400 و 1401-1402.

 • استاد نمونه دانشگاه بیرجند ۱۴۰۰
 • استاد برگزیده دانشگاه بیرجند 1403
 • استاد برتر کیفیت بخشی آموزشی ۱۴۰۰
 • بانوی نمونه دستگاه های اجرایی استان ۱۴۰۰
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند ۱۳۹۹
 • استاد برتر آموزش الکترونیک دانشگاه بیرجند ۱۳۹۹
 • مجری طرح برگزیده ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند 1401
 • مجری طرح برگزیده ارتباط با صنعت کشوری  1401-تقدیرنامه از معاون وزیر
 • پژوهشگر برتر دانشکده 1402
 • مادر برگزیده کشوری رویداد ملی شکوه مادری 1401
 • برنده جایزی ملی جمعیت دانشگاه بیرجند در سال 1403

سوابق پژوهشی