زهره علیزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲زیست شناسی- سلولی و مولکولیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶زیست شناسی -ژنتیکتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۹زیست شناسی-ژنتیک مولکولیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجنداستادیاررسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق پژوهشی

معرفی بانک داده های زیستی NCBI و طراحی آغازگر، دانشگاه بیرجند

عضو انجمن زیست شناسی ایران

عضو انجمن ژنتیک ایران

عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران