پیمان زنگنه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم سیاسی - گرایش اندیشه سیاسی در اسلامپژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمی گروه علوم سیاسیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

- جنبش های اسلامی معاصر 

- تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

- نظام سیاسی و دولت در اسلام 

- فن دیپلماسی و آداب کنسولی 

- دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 

- حقوق بین الملل اسلامی 

- نظام های سیاسی تطبیقی

- تاریخ تحول دولت در اسلام 

- انقلاب اسلامی

 

- مسائل ایران

- جنبش های اسلامی معاصر

- اندیشه سیاسی در اسلام