علی زراعتکار مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶شیمی کاربریدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸شیمی تجزیهدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳شیمی تجزیهدانشگاه بیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم-گروه شیمیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱