برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مباحث منتخب درانتقال انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۱۱، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۱۵
عنوان کارآفرینی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان طراحی سیستم های تهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): ۱۳۹۷.۰۱.۰۶ ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان مباحث منتخب در انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس ۲۱۵، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس ۲۱۵
عنوان طراحی سیستم های تهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۱، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): ۱۳۹۶.۱۰.۰۲ ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): ۱۳۹۶.۰۲.۰۳ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث منتخب در انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ک۲۱۱ ، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۱، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ک ۲۱۲، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث منتخب در انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ک ۲۱۳، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰، حل تمرین(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۱۰۹، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۱۰۹، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای تحقیق
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ک ۲۱۳، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۱۱
عنوان طراحی تاسیسات صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان مباحث منتخب در انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۸، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۷، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای تحقیق
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰، درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ک ۲۱۳، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ک ۲۱۳
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۹، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان حرارت مرکزوتهویه مطبوع ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): جمعه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارآموزی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کار آموزی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث منتخب در انرژی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان مباحث برگزیده در انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روشهای تحقیق
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۹، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ک۲۱۱
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس ۲۱۵، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۹
عنوان نیروگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۱۰۷، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مباحث برگزیده در انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کارگاه دانش شناسی
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۷، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۷
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۳۱، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۱
عنوان انتقال حرارت۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۳۱، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۳۱