محمدحسین امینی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸علوم باغبانیولیعصر(عج) رفسنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴علوم باغبانیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم باغبانیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰