محمدحسین امینی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸علوم باغبانیولیعصر(عج) رفسنجان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴علوم باغبانیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم باغبانیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

معاون گروه گیاهپزشکی و باغبانی

مدیر گروه گیاهپزشکی و باغبانی