برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مهارت های سبزیکاری (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان مبانی سبزیکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان مبانی اصلاح گیاهان باغبانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه اصلاح نباتات
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصلاح و بذرگیری گل و سبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش های استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول اصلاح نباتات باغی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان اصول اصلاح نباتات باغی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان فیزیولوژی گیاهان دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فیزیولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان مبانی گیاهان دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان اصلاح گیاهان دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات گروه ۵
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان اصلاح واهلی کردن گیاهان دارویی .ادویه ای وعطری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان فیزیولوژی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان فیزیولوژی گیاهان دارویی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان گیاهان دارویی آندمیک ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۱۰۲، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۲، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان گیاهان دارویی آندمیک ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان اصول اصلاح نباتات باغی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه اصلاح نباتات
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصلاح واهلی کردن گیاهان دارویی .ادویه ای وعطری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان فیزیولوژی گیاهان دارویی ادویه ای وعطری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان کارآموزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان فیزیولوژی گیاهان دارویی ادویه ای وعطری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان اصلاح واهلی کردن گیاهان دارویی .ادویه ای وعطری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان گیاهان دارویی آندمیک ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۴- ارشد گیاه پزشکی و باغبانی
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان عملیات کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: گروه۲
عنوان سمینار(۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۳
عنوان فیزیولوژی گیاهان دارویی ادویه ای وعطری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس۱۱۰، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: زیرزمین(۱۰۹)، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۱۱
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، حل تمرین(ع): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۱۱۰، حل تمرین(ع): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان سبزیکاری عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۰۶
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۱۰۴، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان گلکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۳، حل تمرین(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان گلکاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۶، حل تمرین(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان چمن وگیاهان پوششی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان چمن وگیاهان پوششی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۰۳، درس(ع): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: عملیات باغبانی
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶، درس(ع): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان اصلاح وبذر گیری گل وسبزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۱۰۶، درس(ع): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان سبزیکاری خصوصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۱۰۳، درس(ع): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: آزمایشگاه باغبانی
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶، درس(ع): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: گلخانه
عنوان باغبانی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۰۶، درس(ع): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: گلخانه