مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تأثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمّی و کیفی گیاه زرشکمحمد حسین امینی فرد - افسانه حسینی - فرید مرادی نژاد - مهدی خیاطتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران2020
۲بررسی اثر محلول پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران(.Crocus sativus L)محمدعلی بهدانی - مهدی گرامی صادقیان - سیدوحید اسلامی - محمد حسین امینی فردزراعت و فناوری زعفران2020
۳ردیابی سرلوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در برخی علفهای هرز در مزارع زعفرانسیده عاطفه حسینی - سالار فرخوند - سالاری خدیجه - محمد حسین امینی فردپژوهش های زعفران2018
۴ردیابی سرلوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در برخی علفهای هرز در مزارع زعفرانسیده عاطفه حسینی - محمد حسین امینی فردپژوهش های زعفران2018
۵ردیابی و مقایس? فیلوژنتیکی جدایه های زعفران و گوجه فرنگی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبیمحمد حسین امینی فرد - سالار فرخوند - سیده عاطفه حسینی - سالاری خدیجهدانش گیاه پزشکی ایران2018
۶Influence of foliar application of calcium nitrate and potassium nitrate on qualitative and quantitative traits of seedless barberry (Berberis vulgaris L.)فرید مرادی نژاد - افسانه حسینی - مهدی خیاط - محمد حسین امینی فردErwerbs-Obstbau2021
۷اثر تنش¬های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون¬ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’)حسن بیات - علی ناصری مقدم - محمد حسین امینی فرد - فرید مرادی نژادپژوهش های تولید گیاهی2020
۸تأثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس (Narsicuss tazetta L)حسن بیات - علی ناصری مقدم - محمد حسین امینی فرد - فرید مرادی نژادعلوم باغبانی ایران2020
۹تأثیر دگرآسیبی عصاره نرگس (Narcissus tazetta L.) برخصوصیات جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیک اگروپیرون (Agropyron repens) و یولاف وحشی (Avena fatua)حسن بیات - علی ناصری مقدم - محمد حسین امینی فردعلوم و تحقیقات بذر ایران2020
۱۰بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنلی فلفل قرمز با استفاده از امواج فراصوت به روش سطح پاسخمحمد حسین امینی فرد - راحله دهقان تنها - الهام مهدیان - حسن بیات - رضا کاراژیاننوآوری در علوم و فناوری غذایی2019
۱۱تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L)حسن بیات - علی ناصری مقدم - محمد حسین امینی فرد - فرید مرادی نژادعلوم باغبانی2019
۱۲Biostimulant Effects of Seaweed Extract and Amino Acids On Growth, Antioxidants, and Nutrient Content of Yarrow (Achillea millefolium L.) In the Field and Greenhouse Conditionsحسن بیات - فاطمه شفیعی - محمد حسین امینی فرد - سعید دقیقیCommunications in Soil Science and Plant Analysis2021
۱۳Effects of essential oils to control Penicillium Sp. in in Vitro and in in Vivo on Grapevine(visits vinifera L.) fruitسیده عاطفه حسینی - مهدی جهانی - مهدیه بهشتی - محمد حسین امینی فردInternational Journal of Fruit Science2020
۱۴بررسی تأثیر سطوح مختلف کود کامل NPK و اسید فولویک بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)محمد حسین امینی فرد - محبوبه عسکریان داغی - مهدی جهانی - مهدی خیاطبوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology2020
۱۵تأثیر سطوح مختلف کود محرک رشد حاوی عصاره جلبک و وزن بنه مادری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و مواد مؤثره زعفرانحمیدرضا فلاحی - سکینه خندان ده ارباب - محمد حسین امینی فرد - حامد کاوهتولیدات گیاهی2020
۱۶تأثیر سطوح ورمی کمپوست حیوانی بر خصوصیات بیوشیمیایی و مواد مؤثره گلبرگ و کلاله زعفرانمحمد حسین امینی فرد - علی افتاده فدافن - فرید مرادی نژاد - محمدعلی بهدانیپژوهش های زعفران2020
۱۷تأثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Bioss)حسن بیات - محمد حسین امینی فرد - مرتضی علیرضایی نقندرعلوم باغبانی ایران2019
۱۸ااثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)محمد حسین امینی فردپژوهش های زعفران2019
۱۹ااثر دگرآسیبی غلظت های عصاره آبی برگ و بنه زعفران ((Crocus sativus L. در کنترل دو گونه هرز چاودار(secale cereale L.) و یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)محمد حسین امینی فرد - معصومه شاکری - معصومه عبدالهی - مهدی قسمتیپژوهش های زعفران2019
۲۰تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفرانمحمد حسین امینی فرد - حمیدرضا فلاحیزراعت و فناوری زعفران2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.