نام استاد: علی عسگری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: ali.asgari@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/asgari

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه کار عملی مدیریت در سازمان ها
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه تئوری های سازمانی مدیریت
چهارشنبه آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزار تئوری های سازمانی مدیریت
پنج شنبه