سامانه اطلاعات اساتید دانشگاه بیرجند


نام استاد: علی عسگری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: ali.asgari@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/asgari

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه متون زبان خارجه در برنامه ریزی درسی کار عملی مدیریت در آموزشگاه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه اصول مدیریت آموزشی (ث) کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی (ث) مدیریت نیروی انسانی (ث)
چهارشنبه اصول مدیریت آموزشی / کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی مدیریت نیروی انسانی
پنج شنبه