نام استاد: سیدمحمدحسین سیدکاشی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: seyedkashi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/seyedkashi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه مکانیک

تلفن : 449

فاکس: 05632202133

محل کار: دانشکده مهندسی، دفتر گروه مکانیک

اخرین وضعیت:

<p>شکلدهی فلزات (هیدروفرمینگ، لیزر فرمینگ، رولفرمینگ)<!-- pagebreak --></p> <p>بهینه سازی<!-- pagebreak --></p> <p>طراحی آزمایش</p>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه