امیر اشرفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه شهید رجائی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه بیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه بیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت