علی اله رسانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

مسئول راه اندازی شبکه ازمایشگاهی دانشگاه بیرجند 

مدیر امور اداری و پشتیبانی 

مدیر امور مالی 

شیمی آلی 

فیتوشیمی 

سوابق پژوهشی

عضو انجمن شیمی ایران 

عضو انجمن فناوری های شیمیایی ایران