مسعود امان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵ریاضی کاربرد در کامپیوتردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۳ریاضی کاربردیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵