برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان الگوریتم و محاسبه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نرم افزارهای ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مباحث ویژه در آنالیز عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۴، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان مباحثی ویژه در بهینه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۴، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان ریاضیا ت عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷
عنوان ریاضیات عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷
عنوان بهینه سازی حطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس ۲۰۷، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۷، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس ۲۰۷، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان نرم افزارهای ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نظریه گراف
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان ریاضیا ت عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: سه، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان ریاضیات عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: سه، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مباحثی در نظریه شبکه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نظریه شبکه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نظریه گراف
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ریاضی
عنوان پروژه کارشناسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان ریاضیات عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ریاضی
عنوان نرم افزارهای ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نظریه گراف
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ریاضی، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز
عنوان ترکیبات وکاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷
عنوان نظریه گراف وکاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان تحقیق درعملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان تحقیق درعملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف
عنوان انالیز عددی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی انالیز عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): پنج شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان بهینه سازی غیر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴
عنوان ترکیبات وکاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نرم افزارهای ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان تحقیق درعملیات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان آنالیز عددی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نظریه گراف
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ریاضی، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ارشد ریاضی
عنوان حل عددی معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، حل تمرین(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نظریه گراف وکاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان برنامه ریزی با اعداد صحیح و نظریه شبکه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ریاضی، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان مباحثی در نظریه شبکه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان جبر خطی عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۶
عنوان ترکیبات وکاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نظریه گراف وکاربردها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نظریه شبکه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ارشد ریاضی، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ریاضی
عنوان مبانی ترکیبیات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان آنالیز عددی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷، درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان مبانی انالیز عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: کلاس ۱۰۶، درس(ت): دو شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۶، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۶
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۷، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷
عنوان مبانی ترکیبیات
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴، حل تمرین(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان نرم افزارهای ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان برنامه ریزی با اعداد صحیح و نظریه شبکه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷
عنوان مبانی انالیز عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: کلاس ۱۰۶، درس(ت): شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۶
عنوان مبانی انالیز عددی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ز مکان: کلاس۲۰۴، درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۴۰۸، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: ارشد ریاضی، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس ۱۰۷، حل تمرین(ت): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵
عنوان مباحث ویژه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ارشد ریاضی
عنوان آنالیز عددی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: کلاس۲۰۶، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷
عنوان مباحثی در نظریه شبکه
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ارشد ریاضی، درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ارشد ریاضی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: کلاس ۲۰۷، درس(ت): یک شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: کلاس۲۰۴
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان آنالیزعددی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آنالیز عددی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق در عملیات پیشرفته ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق در عملیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ریاضی عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آنالیز عددی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق درعملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تحقیق درعملیات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی عمومی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آنالیز عددی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آنالیز عددی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نظریه گراف وکاربردهای آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آنالیز عددی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ریاضی گسسته
مقطع تحصیلی کارشناسی