محمدرضا عزیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۹زبان و ادبیات عربیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خراسان جنوبیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 • بررسی و تحلیل کنایه‌ها در دو زبان و فرهنگ عربی و فارسی (پایان نامه دکتری).
 • بررسی تطور غزل عربی با تاکید بر عصر جدید در ادبیات عربی (پایان نامه کارشناسی ارشد).
 • مقاله " جلوه  عاطفی دو رنگ سیاه و سفید در خیال جاهلی " در پژوهشنامه ادب غنایی (علمی پژوهشی)، شماره دوازدهم ، سال هفتم ، بهار و تابستان 1388 .
 • مقاله " تاثیر پذیری قآنی از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی " در فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، بهار ادب(علمی پژوهشی) ، شماره چهارم ، سال دوم ، زمستان 1388 .
 • مقاله "زیباشناسی کنایه‌ها در زبان عربی و فارسی" ، در مجله ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران(علمیپژوهشی) ، دوره چهار ، شماره یک ، بهار 1391.
 • مقاله " نقد  و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی" ، در مجله زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(علمیپژوهشی)، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1393.
 • مقاله «بررسی تطبیقی عناصر نمایشنامه بجمالیون توفیق الحکیم با پیگمالیون اثر غلامحسین ساعدی» ، در دو فصلنامه علمیپژوهشی پژوهش­های ادبیات تطبیقی، دوره 3 ، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393.(همکار)
 • مقاله «رویکرد خاص فرهنگ ایرانی در برگردان پاره­ای از مفاهیم عربی» در دو فصلنامه علمیپژوهشی پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال چهارم، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393.
 • مقاله «مؤلفه­های فرهنگی و زبانی در ترجمه­های حافظ شیرازی به زبان عربی» ، در مجله لسان مبین(علمیپژوهشی)، سال ششم، شماره نوزدهم، بهار 1394.
 • مقاله «نقد و ارزیابی کتاب مرایا للالتقاء و الإرتقاء بین الأدبین العربی و الفارسی»، در فصلنامه علمیپژوهشی کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، سال ششم، شماره بیست و یک، بهار 1395.
 • چاپ مقاله «اصالت ایرانی برخی از حکمت­های اخلاقی ایرانیان در کتاب العقد الفرید»، در مجله علمیپژوهشی پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1394. (نویسنده مسئول)
 • چاپ مقاله «تأثیر ایدئولوژی مترجم در برگردان موتیف باده در رباعیات خیام به زبان عربی»، در دو فصلنامه علمیپژوهشی پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال 6 ، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1395. (نویسنده مسئول)
 • مقاله «بررسی کتاب شرح ابن عقیل به مثابه منبعی درسی در دوره­های کارشناسی ارشد(با تکیه بر رشته زبان و ادبیات فارسی)، در مجله علمیپژوهشی ادب عربی، شماره 2 ، دوره 9 ، پاییز و زمستان 1396 ، صص 177-161.
 • نگارش کتاب زبان و ادبیات عربی؛ متن پنهان غزلیات حافظ، 1396، تهران: انتشارات زوار.
 • نگارش مدخل «ابراهیم دسوقی شتا» در دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، ج17 ، 1391 ، تهران: بنیاد دائره­المعارف اسلامی.
 • نگارش مدخل «امل دنقل» در دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، ج18 ، 1392 ، تهران: بنیاد دائره­المعارف اسلامی.
 • نگارش مدخل­های «شاب ظریف»، «شاتانی»، «محمد زکی عبدالسلام مبارک»،  «شرف بن اسد» و «زینب فوّاز» به سفارش بنیاد دانشنامه جهان اسلام (گواهی چاپ) .
 • مقاله «وجاهت ادبی و هنری یک گویش رو به خاموشی در خراسان جنوبی»، در فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان(علمیترویجی) ، سال پنجم، شماره چهارم، تابستان 1390 .
 • مقاله «التراث الغزلی فی شعر محمود درویش و قیصر أمین بور»، در فصلنامه علمی تخصصی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره دوم، بهار 1391.
 • ارائه و چاپ مقاله «اهمّیّت و پاسداشت لطف طبع حکیم نزاری قهستانی» در همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی، دانشگاه بیرجند، سی و یک اردیبهشت و اول خرداد.
 • ارائه و چاپ مقاله «دل­مشغولی­های زبانی و ادبی در دوره جاهلی و صدر اسلام» در همایش ملی ادبیات و زبان­شناسی، دانشگاه بیرجند، سی مهر و اول آبان سال هزار و سیصد و نود و سه.
 • ارائه و چاپ مقاله «بررسی کارکرد اسطوره در مجموعه دمعه و ابتسامه جبران خلیل جبران» در همایش ملی ادبیات و زبان­شناسی، دانشگاه بیرجند، سی مهر و اول آبان سال هزار و سیصد و نود و سه.(همکار)
 • چاپ مقاله «عربی، میراث ما یا زبان دیگران؟» در همایش ملی آسیب­شناسی آموزش زبان­های خارجی در ایران، دانشگاه حکیم سبزواری، نهم و دهم اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و چهار.
 • ارائه و چاپ مقاله «اهمّیت و جایگاه شرایط اقلیمی در زبان مبدأ و مقصد (با تکیه بر ترجمه از عربی به فارسی)، در دومین همایش بین­المللی رویکردهای میان رشته­ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد، چهاردهم و پانزدهم مهر سال هزار و سیصد و نود و چهار.
 • چاپ مقاله «شرح و نقد قصیده­ی عربی دیوان ابن­حسام خوسفی» در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگیاجتماعی خراسان، سال دهم، شماره چهار، تابستان هزار و سیصد و نود و پنج، صص 139 -161.
 • ارائه و چاپ مقاله «نوع مواجهه ایرانیان با شاهکارهای شعر عربی در ادبیات کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزلیات حافظ)» در همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته­ای، دانشگاه بیرجند، بیست و دوم و بیست و سوم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و نود و پنج.
 • چاپ مقاله «واکاویی آیین قرقیعان و رمضان­خوانی در حوزه خلیج فارس و شرق ایران» در همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس»، 27 و 28 بهمن 1395. (همکار)
 • چاپ مقاله «ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه» در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان، سال یازدهم، شماره سوم، بهار هزار و سیصد و نود و شش، صص 77 -99.(نویسنده مسئول)
 • چاپ مقاله «نوروز در فرهنگ و ادب عربی» در مجله علمی­تخصصی برگ فرهنگ، ویژه­نامه نوروز، دانشگاه بیرجند، شماره 9 ، بهار 1396. (همکار)
 • ارائه و چاپ مقاله «سنت قربانی دادن در دوره جاهلیت عرب»، در دومین کنفرانس بین­المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، دانشگاه امام صادق، رشت، یازدهم تیر، 1396.
 • ویراستار علمی کتاب ارج­نامه دکتر محمود رفیعی: پزشک خادم فرهنگ، به اهتمام محمدحسین قریشی و دیگران، 1395، بیرجند: رزقی.
 • ارایه و چاپ مقاله «بررسی حکمت و خرد ساسانیان در کتاب العقد الفرید»، در نهمین همایش ملی پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، 16 و 17 اسفند، 1396 . (همکار)
 • چاپ مقاله «ابن­حسام خوسفی به مثابه شاعری دو زبانه در قهستان سده نهم هجری»، در نهمین همایش ملی پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، 16 و 17 اسفند، 1396 . (همکار)
 • عضو کمیته علمی چند همایش ملی.
 • عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی.
 • عضو انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
 • تدریس ماده درسی زبان عربی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مدت سه سال.
 • تدریس مواد درسی ادب سیاسی، آزمایشگاه و مکالمه زبان عربی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد .
 • تدریس صرف و نحو، متون عربی دوره عباسی و معاصر، تاریخ ادبیات عربی، روش تحقیق و سمینار مسائل علمی در دانشگاه بیرجند.
 • استاد نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 941393.
 • راهنمایی و مشاوره چندین پایان­نامه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند.
 • گذراندن فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی به مدت شش ماه در کشور سوریه.
 • همکاری با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و ترجمه شفاهی برای میهمانان عرب زبان در نوزدهمین سالگرد بین المللی ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران .
 • مترجم هیئت عالی رتبه عراق و سودان در کنفرانس بین المللی حمایت از «فلسطین مظهر مقاومت ؛ غزه قربانی جنایت» در 14 و 15 اسفند ماه 1387 . 
 • داوری و ارزیابی مقاله در مجله­های: ادب عربی، پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، مجله زبان و ادبیات عربی، پژوهش­های ادبی قرآنی، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان و مجله نگارینه هنر اسلامی .
 • طراحی و برگزاری دو «کارگاه مقدماتی فن ترجمه متون ادبی» و «کارگاه فن ترجمه از عربی به فارسی (با تکیه بر ترجمه رمان)» در دانشگاه بیرجند.
 • ترجمه از عربی به فارسی در برخی از خبرگزاری­ها .