محمد علی بیدختی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰عکاسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴پژوهش هنردانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹پژوهش هنردانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنرعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

معاون آموزشی و مسئول امور پژوهشی دانشکده هنر ( 1397 - 1393 )

مدیر گروه صنایع دستی ( 1393 - 1390 )

عکاسی

تحقیق در صنایع دستی

تاریخ هنر

نمایش در ایران

نقد هنری

عکاسی

تاریخ هنر

زیبایی شناسی

هنرهای تجسمی

نقد هنری