برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانیCE۴۹۴۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلابCE۴۹۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ز مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان ژئوتکنیک زیست محیطیCE۴۲۰۹
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان آب و فاضلاب پیشرفتهCE۴۹۲۰
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلابCE۴۹۲۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان آلودگی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلابCE۴۹۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): پنج شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان طراحی مدفن زبالهCE۵۲۱۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی آلودگی هواCE۴۹۰۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ز مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان آب و فاضلاب پیشرفتهCE۴۹۲۰
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلابCE۴۹۲۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۵۰۳سایت ارشد، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۵۰۳سایت ارشد
عنوان آلودگی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلابCE۴۹۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
عنوان اصول مهندسی و مدیریت پسماندCE۴۹۰۳
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان طراحی مدفن زبالهCE۵۲۱۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلابCE۴۹۲۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان بازیافت و بازاستفاده پسابCE۴۹۲۴
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلابCE۴۹۰۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز مکان: ۲۰۹، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان اصول مهندسی و مدیریت پسماندCE۴۹۰۳
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان طراحی مدفن زبالهCE۵۲۱۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۱۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان الودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل ان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۱۰، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان طراحی تصفیه خانه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۱۰، درس(ت): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس توجه: جهت اخذ این درس بایستی فرم آن از سایت دانشکده مهندسی-گروه عمران-فرم ها-دانلود و کامل نموده و پس از تایید استاد مربوطه به مدیر گروه تحویل نمایید
عنوان آلودگی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان شناخت ومدیریت برنامه ریزی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ز، درس(ت): دو شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
عنوان طراحی تصفیه خانه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹، درس(ت): یک شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان شناخت ومدیریت برنامه ریزی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۰، درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
طرح درس محل برگزاری کلاس204 دانشکده مهندسی
عنوان ازمایشگاه عملیات واحد در اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۹، درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۰۹
طرح درس محل برگزاری کلاس204 دانشکده مهندسی
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): پنج شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۹
طرح درس دانشجویان متقاضی اخذ این درس بایستی در بازه حذف و اضافه فرم معرفی را از سایت دانشکده ،گروه عمران تحویل گرفته و به امضای استاد مربوطه برسانندو به گروه تحویل دهند
عنوان آلودگی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ف، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
عنوان تصفیه اب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز، درس(ت): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
عنوان طراحی تصفیه خانه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان پروژه تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان تصفیه اب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ز مکان: ۱۱۰، درس(ت): شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ف مکان: ۲۰۹، درس(ت): شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان الودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل ان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ف مکان: ۱۱۰، درس(ت): شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۱۱۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان طراحی تصفیه خانه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۹، درس(ت): چهار شنبه ۱۴:۰۰-۱۶:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان ازمایشگاه عملیات واحد در اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۹:۰۰ مکان: از-شیمی تجزیه
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان تصفیه اب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۷، درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۳، درس(ت): سه شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۴۰۹
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): چهار شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۹
عنوان طراحی تصفیه خانه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ز مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان ازمایشگاه عملیات واحد در اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۷
عنوان تصفیه اب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۰۸، درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۰۸
عنوان متره و براورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): سه شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان مهندسی اب وفاضلاب وپروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۷:۰۰-۱۹:۰۰ف مکان: ۱۰۵، درس(ت): دو شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): چهار شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ف مکان: ۱۰۱، درس(ت): دو شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۱۰۱
عنوان متره وبراورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ع): سه شنبه ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان اصول مهندسی تصفیه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری درس(ت): یک شنبه ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ مکان: ۲۱۰، درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ مکان: ۲۱۰
عنوان تصفیه فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان الودگی هوا وروشهای کنترل ان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان ازمایشگاه عملیات واحد در اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ازمایشگاه مکانیک خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ازمایشگاه مکانیک خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ازمایشگاه مکانیک خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی معماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی معماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان اصول مهندسی تصفیه اب وفاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات فنی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات فنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات فنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آبرسانی و بهداشت روستا و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آبرسانی و بهداشت روستا و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات فنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ایمنی و بهداشت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نقشه کشی ساختمان
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نقشه کشی ساختمان
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رسم فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رسم فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رسم فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ایمنی و بهداشت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ایمنی و بهداشت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان نقشه کشی ساختمان
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان متره و برآورد پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رسم فنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ایمنی و بهداشت
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی