علیرضا اسلام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خراسان جنوبیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

روش تحقیق 

نظریه های جامعه شناسی 

جامعه شناسی معرفت

جامعه شناسی تاریخی