علیرضا اسلام

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴علوم اجتماعی _ خدمات اجتماعیدانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲جامعه شناسی _ جامعه شناسیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۸جامعه شناسی _ توسعه و تغییرات اجتماعیدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خراسان جنوبیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

روش تحقیق 

نظریه های جامعه شناسی 

جامعه شناسی معرفت

جامعه شناسی تاریخی