محمود حاجیانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱عمران- آبشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴عمران- آبعلم و صنعت
دکتری۱۳۹۳عمران- آب و محیط زیستاسترالیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی ۱۴۰۱/۴ -۱۴۰۰/۵

مسؤول پژوهشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۴۰۰/۵-۱۳۹۹/۲

مدیر گروه محیط زیست سال ۱۳۹۹/۲-۱۳۹۶/۱۱

 

استاد نمونه دانشگاه بیرجند - اردیبهشت ۱۳۹۸

- حذف آلاینده ها با استفاده از فن آوری های نوظهور

- مدلسازی 

- تغییر اقلیم

-مهندسی آب و فاضلاب

- تصفیه خانه های آب و فاضلاب

سوابق پژوهشی