رمضان هاونگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲برق-کنترلدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتررسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

-مدیر گروه الکترونیک

- استاد راهنمای استعداد های درخشان دانشکده برق

-سازمان هوافضا  و سازمان صنایع هوایی